Kisfaludi András: A Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság üléséről (PJK, 2006/1., 25-25. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is.

2005. december 13-án ülést tartott a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság. Az ülés aktualitását az adta, hogy a polgári jogi kodifikációról szóló, többször módosított 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat 4. pontja az új Polgári Törvénykönyv első szövegtervezetének elkészítésére 2005. december 31-ét szabta határidőül. Erre is tekintettel Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke az ülésen ismertette az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének jelenlegi állását, s bemutatta a Főbizottság tagjainak a kódex elkészült, s a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által elfogadásra javasolt könyveit, amelyek a normaszöveg-tervezet mellett az ehhez kapcsolódó indokolást is tartalmazzák. Javaslatot tett továbbá arra, hogy a Főbizottság rendelkezzen az új Polgári Törvénykönyv első szövegtervezetének szakmai és társadalmi vitára bocsátásáról oly módon, hogy a kódex egyes könyvei külön-külön, előre meghatározott időközönként kerüljenek nyilvánosságra – biztosítva ezzel a megjelenő anyagok feldolgozhatóságát és a kialakuló szakmai, társadalmi vita bizonyos mértékű strukturálását.

A Főbizottság tagjai hangsúlyozták az első szövegtervezet elkészültének fontosságát, de kiemelték azt is, hogy a tervezet jobbítása érdekében a meginduló társadalmi és szakmai vitában felmerülő valamennyi javaslatot alapos megfontolás tárgyává kell tenni, s az ésszerű, szakmailag is megalapozott módosítási indítványokat a tervezetben érvényesíteni kell. A főbizottsági tagok egyetértettek a szövegtervezet ütemezett nyilvánosságra hozatalával is, továbbá támogatták azt a javaslatot, hogy a szakmai, társadalmi vitára a törvénytervezet egészének nyilvánosságra hozatalától számítva legalább egy év álljon rendelkezésre.

Az ülésen elhangzott elnöki javaslat, illetve a bizottsági tagok hozzászólásai alapján a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság határozatában felhatalmazta a Szerkesztőbizottságot, hogy az új Polgári Törvénykönyv első szövegtervezetét könyvenként hozza nyilvánosságra oly módon, hogy a bevezető rendelkezéseket és a személyek jogát tartalmazó könyveket 2006. januárjában, a soron következő könyveket pedig havonkénti ütemezésben tegye közzé. A közzététel helyeként a Főbizottság az Igazságügyi Minisztérium internetes honlapját jelölte meg azzal, hogy a vélemények, hozzászólások, észrevételek eljuttatásának módját is az Interneten kell közölni az érdeklődőkkel. Döntés született arról is, hogy a társadalmi, szakmai vita időtartama az utolsó könyv közzétételétől számított egy év lesz.

A tervezet ütemezett nyilvánosságra hozataláról szóló döntés nem változtatta meg a polgári jogi kodifikációról szóló kormányhatározatnak azt a rendelkezését, ami szerint az új Polgári Törvénykönyv tervezetét – a társadalmi és szakmai viták, továbbá a szükséges egyeztetések után – egyszerre kell majd az Országgyűléshez beterjeszteni.

A Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság fentebb ismertetett határozatának végrehajtása már megkezdődött. 2006. január 31-én felkerült az Igazságügyi Minisztérium honlapjára az első két könyv indokolással ellátott tervezete. A honlap címe: www.im.hu. Ezen belül a Szakmai munka Készülő törvények

Az új Polgári Törvénykönyv Tervezete útvonalon lehet elérni a szövegtervezetet.

Az észrevételeket, javaslatokat levélben (IM Polgári Jogi Kodifikációs Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth tér 4.), faxon (441-37-42), e-mailben (ptk@im.hu) vagy az Igazságügyi Minisztérium internetes fórumának az új Polgári Törvénykönyvvel kapcsolatos rovatában lehet megtenni.

Mindezek mellett folyóiratunk is folytatja a tervezet szakmai-és közérdeklődésre leginkább számot tartó részeinek közlését, s a vitában megjelenő álláspontok közvetítését is feladatának tekinti.