A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2006-1" cimkével

Szilas Péter: Beszámoló a Budapesten, 2005. december 16-án tartott CFR-konferenciáról (PJK, 2006/1., 26-28. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Az Európai Bizottság 2001 júliusában közzétett közleményében1 konzultációt kezdeményezett a nemzeti szerződési jogi szabályozások eltéréseiből, valamint a közösségi jog belső zavaraiból adódó belső piaci problémák európai szintű kezelése érdekében. A közösségi jogalkotás eredményeként számos szerződési jogi vonatkozású – elsősorban fogyasztóvédelmi indíttatású – irányelv2 született, amelyek gyakorlati alkalmazása és nemzeti jogokba történő átültetése során számos nehézség jelentkezett. A nehézségek egyik legtöbbet emlegetett oka az irányelvek közötti inkonzisztencia.3 Visszatérő probléma a közösségi irányelvek túlzottan absztrakt jogi nyelvezete is. A legfőbb problémát e tekintetben az alkalmazott kifejezések definiálatlansága vagy éppen túlságosan tág...

Kisfaludi András: A Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság üléséről (PJK, 2006/1., 25-25. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. 2005. december 13-án ülést tartott a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság. Az ülés aktualitását az adta, hogy a polgári jogi kodifikációról szóló, többször módosított 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat 4. pontja az új Polgári Törvénykönyv első szövegtervezetének elkészítésére 2005. december 31-ét szabta határidőül. Erre is tekintettel Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke az ülésen ismertette az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének jelenlegi állását, s bemutatta a Főbizottság tagjainak a kódex elkészült, s a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által elfogadásra javasolt könyveit, amelyek a normaszöveg-tervezet mellett az ehhez kapcsolódó indokolást is tartalmazzák....

III. Könyv: Családjog (PJK, 2006/1., 3-20. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. VI. Cím Házassági vagyonjog 1. Az 1952. évi IV. törvény (Csjt.) házassági vagyonjogi szabályai a magántulajdon mielőbbi “elhalását” célul tűző korszakban keletkeztek, amikor az uralkodó felfogás a házastársak vagyoni viszonyainak csekély jelentőséget tulajdonított: a családot elsősorban fogyasztási közösségnek tekintette, amelyben a személyi tulajdon tárgyai játszanak döntő, az esetek túlnyomó részében kizárólagos szerepet, míg az egyéni gazdálkodás fejlesztésére szolgáló értékek és eszközök teljesen visszaszorultak. Bár az ekkor bevezetett és kötelezően érvényesülő törvényes vagyonjogi rendszernek, a házastársi vagyonközösségnek maradandó értéke, hogy megfelelően figyelembe veszi a házastársak egyenjogúságát, a férfiak és a...

Gárdos Péter: Az ügyleti képviselet szabályainak rendszertani elhelyezése (PJK, 2006/1., 21-25. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. 2005. december 15-én Hugh Beale professzor, az angliai Warwick egyetem oktatója és az angol jog felülvizsgálatát végző Law Commission tagja tartott előadást az ELTE jogi karán a képviselet jogintézményéről. Az alábbi beszámoló célja az előadáson elhangzottak továbbgondolásával és kiegészítésével annak felvázolása, hogy az új Polgári Törvénykönyv kodifikációja során a képviselet szabályozásainak kialakításához milyen kérdéseket szükséges végiggondolni. A képviselet jogintézményének összehasonlító vizsgálatának problémáit az okozza, hogy a kontinentális és az angolszász jogrendszerek jelentősen eltérő dogmatikai és fogalmi rendszerben gondolkodnak. A tisztánlátást tovább nehezíti, hogy az Európai Szerződési Jog Alapelvei (a...