Vékás Lajos*: Tisztelt Olvasónk! (PJK, 2002/1., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is.

A Szerkesztőbizottság és a Kiadó 1999-ben azért bocsátotta útjára ezt az új folyóiratot, hogy teljes körű és részletekbe menő tájékoztatást nyújtsunk a Polgári Törvénykönyv átfogó reformjáról és az új Kódex előkészítési munkálatairól. Az elmúlt három évfolyamban a reformot előkészítő legjobb tanulmányokat tettük közzé. Közöltünk dolgozatokat a folyamatban lévő reformmunkálatok indokairól, kiinduló téziseiről és elvi irányairól. Egyes írások összefoglalták a Ptk. leendő tartalmi határaival kapcsolatos vitás kérdéseket és az ezekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat. A publikációk zöme egy-egy módosításra szoruló intézménnyel foglalkozott: összegezte az adott körben a hatályos szabályok hiányosságait, és – szükség szerint alternatív formában – javaslatokat tett új törvényi megoldásra. A folyóirat mindezeken túl folyamatosan hírt adott a munkabizottságokban és a Szerkesztőbizottságban zajló munkálatokról, továbbá a Szerkesztőbizottság döntéseiről és a Főbizottság határozatairól.

A tanulmányok és egyéb indítványok munkabizottságokban történt feldolgozása és a Szerkesztőbizottságban történt alapos és részletes vitái nyomán készült el az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója. A Koncepció alapváltozatának egyes fejezeteit a Szerkesztőbizottság illetékes tagjának megfogalmazásában folyóiratunk III., 2001. évi 3., 4-5. és 6. számában tettük közzé. A Koncepciónak a Főbizottság 2001. november 8-i ülésén elfogadott végleges változatát a Kormány 2002. január 15-i ülésén széleskörű szakmai vitára alkalmasnak találta, és annak a Magyar Közlöny különszámában történő közzétételét rendelte el**. Ezzel lezárult a nagyszabású reform első fázisa, és kezdetét veszi a rendkívül jelentős szakmai vita.

Folyóiratunk természetes feladatának tekinti, hogy fórumot kínáljon mindenkinek, aki a szakmai vitában részt kíván venni, és kritikai észrevételeivel, jobbító javaslataival a Koncepció teljesebbé tételéhez hozzá kíván járulni. Vitára invitáljuk tehát Olvasóinkat. Kérjük, hogy jogásztársadalmunk már most tekintse saját ügyének az új Polgári Törvénykönyv minél tökéletesebb megalkotását, és vegyen részt ebben az évszázados jelentőségű szakmai munkában. Közölni kívánjuk mindazokat az írásokat, amelyek tanulmány vagy – hosszabb-rövidebb – cikk formájában megfelelő színvonalon nyernek megfogalmazást. Felhívjuk a magyar polgári jog jövőjéért és színvonaláért felelősséget érző valamennyi jogászt, hogy vegyen részt folyóiratunk vitáiban. Abban a meggyőződésben tesszük ezt, hogy az új Kódex annál sikeresebb, nívósabb és időt állóbb lesz, minél több magyar jogász nyilvánít szakértő véleményt a Koncepció vitája során. Kérjük tehát minden olvasónkat, hogy írják meg kritikus véleményüket és módosító indítványukat a Koncepció bármely javaslatával kapcsolatban.

*egyetemi tanár

**A Koncepció a Magyar Közlöny 15. száma II. kötetében jelent meg, hozzáférhető az Igazságügyi Minisztérium honlapján (www.im.hu). Az észrevételeket, javaslatokat a ptk@im.hu email címre várjuk.