Wellmann György: A Kúria felülvizsgálta az elvi iránymutatásokat

A Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács a 2014. március 3-án meghozott 1/2014. PJE határozatával – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 2014. március 15-ei hatályba lépése kapcsán – felülvizsgálta a Ptk. által szabályozott jogterületekre vonatkozóan korábban meghozott elvi iránymutatásait. Mivel azonban ez a felülvizsgálat nem volt teljes körű – egyrészt mert csak az anyagi jogi tárgyú iránymutatásokat érintette, másrészt mert nem terjedt ki a többi kollégiummal közösen meghozott elvi iránymutatásokra –, azt megelőzően pedig kilenc évvel ezelőtt, a 2/2006. (V. 22.) PK véleménnyel került sor átfogó felülvizsgálatra, szükségessé vált az 1/2014. PJE határozattal nem érintett elvi iránymutatások felülvizsgálata is.

Az 1/2014. PJE határozatról itt olvashat még:
Wellmann György: A Legfelsőbb Bíróság (Kúria) elvi iránymutatásainak új Ptk. miatti felülvizsgálata
Áttekintő táblázat készült a Kúria 1/2014. PJE határozatáról

A Kúria Polgári Kollégiumának tanácsai – a kollégiumban működő Elvi Előkészítő Csoport által összeállított lista alapján – indokolással ellátott javaslatot tettek arra, hogy szakterületükön melyek azok az elvi iránymutatások,

a) amelyek már nem tartandók fenn (mert például jogszabályváltozás vagy jogszabályba való beépülés folytán meghaladottá vált, illetve bármely más okból okafogyottá váltak,
b) amelyeknek az indokolása nem tartható már fenn,
c) amelyek továbbra is alkalmazhatóak és így hatályukban fenntarthatóak.

A tanácsok álláspontjainak az Elvi Előkészítő Csoport által elkészített összefoglalóját a Polgári Kollégium tanácselnökei a 2015. április 13-án megtartott tanácselnöki értekezleten megvitatták.

Forrás: www.kuria-birosag.hu

Az előkészítés során megállapítást nyert, hogy a felülvizsgálandó elvi iránymutatások között 26 olyan is található, amely más kollégiumokkal közösen került meghozatalra, így felülvizsgálatuk is csak e kollégiumok bevonásával történhet meg. A közös iránymutatások tárgyában az érintett kollégiumok szintén kifejtették előzetes álláspontjukat.

Mindezen előzmények után 2015. VI. 18-án tette meg jogegységi indítványát a Polgári Kollégium vezetője.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény (a továbbiakban: Bszi.) 34. § (4) bekezdés a) pontja ugyanis kimondja, hogy a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként dönt akkor is, ha a jogegységi eljárás célja korábban meghozott jogegységi határozat megváltoztatása vagy hatályon kívül helyezése. A Bszi. 195. § (3) bekezdése értelmében a Kúria elnökének, illetve kollégiumvezetőjének indítványára a Kúria teljes kollégiuma jogegységi tanácsként eljárva, jogegységi eljárás keretében a törvény hatályba lépését megelőzően hozott irányelvek, elvi döntések és kollégiumi állásfoglalások irányelvként, elvi döntésként, kollégiumi állásfoglalásként való fenntartását megszüntetheti abban az esetben is, ha egyébként a jogegységi eljárás kezdeményezésének feltételei [Bszi. 32. § (1) bek.] nem állnak fenn. Ennek hiányában az elvi iránymutatások a Bszi. 195. § (2) bekezdése szerint az eltérő iránymutatást tartalmazó jogegységi határozat meghozataláig alkalmazhatók. Több kollégium által hozott elvi iránymutatások felülvizsgálata értelemszerűen csak valamennyi érintett kollégium tagjaiból álló jogegységi tanács által meghozott határozattal történhet.

A jogegységi indítvány arra irányult, hogy a Kúria Polgári Kollégiumának, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának, valamint Büntető Kollégiumának tagjaiból álló jogegységi tanács a közösen meghozott elvi iránymutatások tekintetében, a Polgári Kollégium mint jogegységi tanács pedig a kizárólag a Polgári Kollégium ügykörébe tartozó elvi iránymutatások tekintetében folytasson le jogegységi eljárást, amelynek során jogegységi határozattal vizsgálja felül az indítvány mellékletét képező összefoglaló vitaanyagban és áttekintő táblázatban szereplő elvi iránymutatásokat abból a szempontból, hogy

a) melyek azok, amelyek már nem tartandók fenn
b) melyek azok, amelyek indokolása nem tartható már fenn
c) és melyek azok, amelyek továbbra is alkalmazhatóak.

A Kúria Elnöke – mint mindkét jogegységi tanács elnöke – a jogegységi tanácsok ülését 2015. július 6. napjára tűzte ki. A jogegységi tanácsok ülésén a legfőbb ügyész – képviselője útján – megtette az indítvánnyal kapcsolatos nyilatkozatát, majd két jogegységi határozat meghozatalára került sor.

1. A 2/2015. BKMPJE határozat – amely a Kúria mindhárom kollégiumának bíráiból álló jogegységi tanács által került meghozatalra – hatályon kívül helyezett 4 korábban meghozott KPJE határozatot, további 4 PK-KK közös véleményt (illetve azok egyes pontjait), valamint 2 BKT-PKT-GKT állásfoglalást.

A jogegységi tanács ugyanakkor továbbra is fenntartandónak ítélt 16 korábban közösen meghozott elvi iránymutatást.

2. A 3/2015. PJE számú határozat – amelyet a Kúria Polgári Kollégiuma mint jogegységi tanács hozott meg – hatályon kívül helyezett 4 PJE határozatot, 1 PK véleményt, valamint az elvi irányítás 1997 előtti eszközei közül 22 PK állásfoglalást, 4 GK állásfoglalást és 1 GKT állásfoglalást (3 további állásfoglalásnak pedig csak az indokolását helyezte hatályon kívül).

A határozat hatályban tartott ugyanakkor 14 PJE határozatot, 5 kollégiumi véleményt és 53 – 1997 előtti – kollégiumi állásfoglalást.

A hatályukban fenntartott elvi iránymutatásokkal kapcsolatban mindkét jogegységi határozat utalt arra, hogy a felülvizsgálat az elvi iránymutatások újraszövegezését nem tűzte ki célul, ezért az azokban szereplő jogszabályi hivatkozások és az azokban használt kifejezések (terminológia) módosítására sem került sor. Ebből következően a fenntartandónak ítélt, az elvi tartalmát tekintve továbbra is irányadó elvi iránymutatásokban foglalt jogszabályokra történő hivatkozások és jogi kifejezések alatt természetszerűen a tartalmilag azonos más jogszabályi rendelkezést, újraszámozás folytán megváltozott jogszabályhelyet, illetőleg az elnevezésében megváltozott jogintézményt, illetve kifejezést kell érteni. Az ezekben való igazodást megkönnyítendő a HVG-ORAC Kiadó ez év őszén – három kúriai bíró szerkesztésében – egy olyan kiadványt kíván megjelentetni, amely magyarázó, értelmező megjegyzésekkel együtt tartalmazza a Kúria hatályos polgári jogi tárgyú elvi iránymutatásait.

A most meghozott két jogegységi határozattal teljes körűvé vált a Kúria polgári jogi tárgyú elvi iránymutatásainak a felülvizsgálata. Megállapítható, hogy 46 jogegységi határozat, 25 kollégiumi vélemény, az elvi irányítás 1997 előtti eszközeiből pedig 159, összesen tehát 230 polgári jogi tárgyú elvi iránymutatás van hatályban.

A szerző a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.

A cikk megjelenésének ideje: 2015. július 7.