Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.-ban

Az új Polgári Törvénykönyv és a hozzá kapcsolódó jogszabályok hatályba lépése a szerződési jog szempontjából is jelentős változásokat hoztak. Az új szabályok alkalmazására úgy a jogi hivatásrendeknek, gazdasági szakembereknek, mint a jogi oktatásnak fel kell készülnie. A kódex (és a kapcsolódó törvények, rendeletek) 2014. március 15-i hatálybalépését követően megnyílott a lehetőség arra, hogy a jogászok és nem jogászok szakmai felkészítésének, a jogi szaktárgyak rendszeres oktatásának támogatására immár a hatályos, teljes körű joganyag alapján új jegyzetek, tankönyvek, segédanyagok készüljenek. Ezek sorába illeszkedik Verebics János egyetemi docens a HVG-ORAC Kiadó gondozásában most megjelenő kötete is.

A munka nem előzmények nélküli, mivel kapcsolódik a Ptk. személyi könyvét először feldolgozó, Sárközy Tamás professzor által írt, kiadónknál még 2013-ban napvilágot látott kötethez. Mindkét könyv az általános bevezető igényével íródott, azzal a szándékkal, hogy az új Ptk. okozta változásokat állítsa a tárgyalás középpontjába. A Kötelmek, szerződések joga az új Ptk.-ban könyvben a Ptk. VI. Könyvének beosztását követve az ismertetés három részre tagozódik: a kötelmek közös szabályainak bemutatását a szerződések közös szabályainak bemutatása követi, majd az egyes szerződések tárgyalása következik. A legfontosabb – főként koncepcionális – változások kiemelése mellett a kötet alapvetően az új szabályozás tárgyalására, szükség szerinti értelmezésére szorítkozik.

A könyv a Ptk. szabályait A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvénnyel (Ptké.), az Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvénnyel (Ptk. Mód.) és az egyes rendelkezésekhez kapcsolódó más, kiegészítő szabályokkal – péládul A bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény – együtt, a 2014. március 15-én hatályos állapot szerint tárgyalja. A könyv egyes fejezeteihez kapcsolódó munkák olvasóink számára már korábban hozzáférhetővé váltak: a szerző az egyes szerződéseket érintő változásokat bemutató tanulmánya két részben érhető el weboldalunkon.

A gyakorlat részéről azonban olyan segédletek iránt is komoly igény mutatkozott, melyek az összefoglalás, áttekintés igényével, az esetleges további feldolgozást, önálló munkát is segítve mutatnak rá a változásokra. Ennek jegyében készült el az a prezentáció, melynek több mint másfél órás, film formájába alakított változatát most közreadjuk. A bemutató természetesen csak a fő változásokra összpontosít, és már csak a szakmai felkészítő tanfolyamok viszonylag szűkre szabott időkereteire tekintettel sem (a szerződési rendelkezések áttekintésére általában két és fél – három óra „esik”) érinthet minden új elemet. Összeállítója azonban tudatosan törekedett arra, hogy a rendelkezésre álló változatos eszközök alkalmazásával a lehető legnagyobb mértékben dinamikussá, informatívvá tegye. Ezt szolgálják az alkalmazott színes szövegkiemelések is.

A szerző pirossal jelölte a – koncepcionális vagy a törvényszöveget érintő – konkrét változásokat. Ezek közül a leglényegesebbekre az egyes képeken piros oldalcsíkok is igyekeznek felhívni az olvasó figyelmét. A szövegben sötétkék szín jelzi azt, ami az 1959-es Ptk. által még alkalmazott (de az új kódexbe már át nem vett) megoldásokra, rendelkezésekre utal, lilával a Ptké. kapcsolódó rendelkezéseit, sötétzölddel pedig a Ptk. Mód. változásait emeljük ki. Okkersárgával (és a szövegben való halványabb kijelöléssel) hívjuk fel a figyelmet a kódex kiemelt jelentőségű fogyasztóvédelmi rendelkezéseire. Az egyes témák kapcsán szükség szerint utalunk más, kapcsolódó jogszabályokra is. Bízunk benne, hogy e prezentáció hasznos segítőtársa lesz azoknak, akik most kezdik az új Ptk. szerződési rendelkezéseinek változásaival való ismerkedést, s mindazoknak is, akik kiadónk most megjelenő könyvével együtt, azt kiegészítve szeretnék használni.