Julesz Máté: Az Üzleti jog a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek című könyvről

A Sáriné Simkó Ágnes szerkesztésében megjelent Üzleti jog c. könyv  egyszerre tankönyv és szakkönyv is. Tankönyv, amennyiben a jövő gazdasági szakembereinek tananyagként szolgál. Szakkönyv, amennyiben jogtudósok által is eltérően használt fogalmak tisztázására vállalkozik.

A könyv fontos előnye, hogy az új Polgári Törvénykönyvre (és az új Munka Törvénykönyvére) épül. Az új, ma már hatályos Ptk. nemcsak a kontraktuális és a deliktuális felelősség szabályait tette modernebbé, de az addig atipikus szerződéseket is beemelte a Ptk. bástyái mögé. Ez a jogkereső gazdasági szakemberek számára jelentős segítséget nyújt. Az új Ptk. a szerződések katalógusává is vált.

A könyv bevezető fogalmi tisztázással indul [A) fejezet]:

 • gazdasági alkotmány,
 • jogi alaptan,
 • az európai jog és a magyar jog viszonya,
 • az állam gazdasági szerepvállalása,
 • a tulajdonjog és
 • a versenyjogi alapok.

Ezt követően a B) fejezetben jönnek a kötelmek közös szabályai, majd a szerződések általános szabályai.

Az egyes szerződések a Ptk. csoportosítása szerint jelennek meg:

 • adásvétel és csere,
 • vállalkozási szerződés,
 • megbízási típusú szerződések,
 • használati szerződések,
 • letéti szerződés,
 • forgalmazási szerződés és jogbérlet,
 • hitel- és számlaszerződések,
 • biztosítási szerződések.

A B) IV. fejezet a kártérítési jogról szól: a kontraktuális és a deliktuális kárfelelősségről.

A C) I. fejezet a társasági jog közös szabályait tárgyalja. A C) II. fejezet az egyes gazdasági társaságokról szól: a közkereseti és a betéti társaságról, a kft.-ről, az rt.-ről, az értékpapírjogról, a konszernjogról, valamint a befolyásszerzés fő szabályairól.

A könyvet a munkajogról szóló D) fejezet zárja.

A könyv összeállítása alkalmas a hallgatók és a gyakorló szakemberek orientálására. A könyv magas színvonalon, korszerű tudományossággal mutatja be a közgazdászok számára szükséges tudásanyagot. Az utóbbi években sokat változott joganyag nyomon követése teljes egészében sikerült. A későbbi esetleges jogszabályváltozásokat könnyen be lehet illeszteni a könyv vonatkozó szöveghelyeibe, ami azt is jelenti, hogy a könyv további kiadásokat érhet meg anélkül, hogy gyökeresen át kellene írni.

A gazdasági joganyag változásai természetszerűen élénkebbek, mint bármely más joganyagé. Éppen ezért fontos, hogy az olvasó egy korszerű és időszerű könyvet tarthat a kezében.

Az üzleti jog alkalmazásához és értelmezéséhez nyújtott szakmai segítség a Sáriné Simkó Ágnes által szerkesztett könyvet a közgazdászokénál is szélesebb körben teheti praktikussá. Jogi asszisztensek képzésekor, valamint a jogászképzésben is jól használható alapműről van szó. A jogászképzésben akár bevezető jelleggel, az egyes, részletesen tárgyalt fejezetek tanulmányozása előtt kitűnő támpont lehet a joghallgatók számára is. A szerződések joga és a társasági jog, valamint a munkajog és mindezek konstitucionális megalapozása külön tudományos értékkel bír. Az említett jogterületek összefüggéseire rámutató megfogalmazások jogtudományi igényűek, és így a jogtudomány számára is figyelemre méltóak.

A könyvben szereplő bibliográfiák segítenek a téma iránt még nagyobb figyelmet tanúsítóknak fellelni a szakirodalom egyéb fontos forrásait. A kortárs szerzők további, a témában publikált művei szakdolgozatok vagy más hallgatói dolgozatok készítésénél elengedhetetlen forrásként szolgálhatnak. Éppen ezért a hallgatók nem csak a vizsgára készüléskor, hanem későbbi tanulmányaik során is újra és újra elővehetik, vezérfonálként használhatják.

Összességében véve megállapítható, hogy az Üzleti jog a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek c. könyv precízen megfogalmazott, gyakorlatiasan összeállított, ugyanakkor tudományos értékkel bíró munka.


Üzleti jog a szerződésekről és a gazdasági társaságokról gazdasági szakembereknek
(szerk.: Sáriné Simkó Ágnes)
HVG-ORAC, Budapest, 2014