A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "Vékás Lajos" cimkével

Gór Zoltán: A Ptk. Koncepció vitája a Pázmány Péter Egyetemen (PJK, 2002/3., 35-35. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Jogi Továbbképző Intézete alapfeladatának ellátása – jogászok szakirányú továbbképzése – mellett fontosnak tekinti a hallgatók megismertetését a legújabb tudományos vitákkal, eredményekkel. Ennek érdekében az Intézet rendszeresen szervez konferenciákat, melyeken a hallgatók megismerkedhetnek a jogfejlődés várható irányaival. Ezt a célt szolgálta a 2002. április 5-én “A polgári törvénykönyv új koncepciója” címen rendezett konferencia, amelyen a résztvevők számára bemutatásra kerültek az új Polgári Törvénykönyv megalkotása kapcsán kikristályosodott elképzelések, koncepciók. Dr. Vékás Lajos egyetemi tanár előadása bevezetőjében megismertette a hallgatóságot az új törvénykönyv megalkotásának indokával,...

Dr. Nagy Éva*: Az Új Polgári Törvénykönyvről szóló Koncepció kötelmi jogi részének megvitatása a Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei Szervezetének ülésén (PJK, 2002/3., 32-34. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei szervezete adott otthont annak a konferenciának, amelynek célja az Új Polgári Törvénykönyvről szóló Koncepció kötelmi jogi részének bemutatása volt, és ahol a Baranya, Tolna, Somogy, Zala és Vas Megyei Bíróságok bírái mondhatták el észrevételeiket, javaslataikat a Koncepcióval kapcsolatban. Dr. Mészár Róza a Magyar Jogász Egylet Baranya Megyei Szervezetének elnöke nyitotta meg a konferenciát, külön köszöntötte dr. Vékás Lajos egyetemi tanárt, a Kodifikációs Főbizottság Elnökét, a Koncepció kötelmi jogi részének elkészítőjét. Ezután átadta a szót dr. Gátos György nyugalmazott kollégiumvezetőnek, a konferencia levezető elnökének,...

Vékás Lajos*: Tisztelt Olvasónk! (PJK, 2002/1., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Szerkesztőbizottság és a Kiadó 1999-ben azért bocsátotta útjára ezt az új folyóiratot, hogy teljes körű és részletekbe menő tájékoztatást nyújtsunk a Polgári Törvénykönyv átfogó reformjáról és az új Kódex előkészítési munkálatairól. Az elmúlt három évfolyamban a reformot előkészítő legjobb tanulmányokat tettük közzé. Közöltünk dolgozatokat a folyamatban lévő reformmunkálatok indokairól, kiinduló téziseiről és elvi irányairól. Egyes írások összefoglalták a Ptk. leendő tartalmi határaival kapcsolatos vitás kérdéseket és az ezekkel kapcsolatos eltérő álláspontokat. A publikációk zöme egy-egy módosításra szoruló intézménnyel foglalkozott: összegezte az adott körben a hatályos szabályok hiányosságait, és...

A koncepció vitái (PJK, 2002/1., 19-19. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Kormány 1009/2002. (I. 31.) Korm. határozata elrendelte az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának a Magyar Közlönyben történő közzétételét, és egyben hozzájárult annak széleskörű szakmai, társadalmi vitára bocsátásához. A Koncepció a Magyar Közlöny 2002. január 31-i 15. számának II. kötetében megjelent. Folyóiratunk folyamatosan hírt kíván adni a Koncepció szakmai vitáiról. Ebben a számban két vitáról adunk rövid beszámolót. 1. A Magyar Jogász Egylet Bács-Kiskun Megyei Szervezete 2002. február 1-jén a Megyei Jogásznap keretében rendezett vitát. A Kecskeméti Városi Bíróság dísztermében összegyűlt megyei jogászok előtt Vékás Lajos egyetemi tanár, a Kodifikációs...

Csizmazia Norbert, Szilas Péter: Konferencia a polgári jog kodifikációjának vitás kérdéseiről (PJK, 2003/6., 19-23. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tudományos Diákköre és a Német-Magyar Jogászegyesület által szervezett, 2003. november 5-6-án a Jogi Kar Dísztermében megrendezett konferencián négy, a polgári jogi kodifikáció kapcsán különösen aktuális kérdésben ütköztették álláspontjaikat az egyes témák meghívott szakértői. Bár az alapötlet az volt, hogy az egy-egy témában markánsan ellentétes állásponton lévő előadók vitájának biztosítson fórumot a konferencia, kiderült, hogy a vélemények sokszor nem is állnak olyan messze egymástól, inkább csak a nézőpontok, illetve az előtérbe helyezett szempontok különböznek. A hallgatóság mindenesetre színvonalas, tanulságos, és nem egyszer szenvedélyes elméleti vitáknak...

Sárközy Tamás: Szervezetek jogállása az új Ptk.-ban (GJ, 2011/3., 3-8. o.)

1. A Ptk. bővítésének koncepciója Az új magyar Polgári törvénykönyvet előkészítő Kodifikációs Bizottság 1998-ban alakult meg, és 10 év alatt elkészítette a Ptk. tervezetét, amelyet 2008 elején szakmai egyeztetésre bocsátott. (A Kodifikációs Bizottság elnöke Vékás Lajos, titkára Kisfaludi András. Tagjai: Boytha György, Harmathy Attila, Lábady Tamás, Petrik Ferenc, Sárközy Tamás, Weiss Emilia, Zlinszky János). Az egyeztetés elhúzódására hivatkozva az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium 2008 végén magához vette a további egyeztetést, majd benyújtotta a Kormány törvénytervezetét az Országgyűléshez. A törvényjavaslathoz számos képviselői módosító javaslat érkezett, így azután a 2009 végén elfogadott Ptk. – a 2009. évi...

Vékás Lajos: Tisztelt Olvasók! (PJK, 2008/5-6., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! Kereken tíz évvel ezelőtt jelent meg a Polgári jogi kodifikáció első száma. Az 1999-es Beköszöntőben a Szerkesztőbizottság nevében azt ígértem, hogy ez az új jogi periodika az új Polgári Törvénykönyv megalkotásának fázisairól kíván folyamatos és részletes tájékoztatást adni. Az immár tíz évfolyam 54 számát átlapozva megállapíthatjuk, hogy ezt az ígéretet sikerült betartanunk. A folyóirat közölte a leendő kódex indító téziseit, amelyek a kodifikáció koncepcionális megalapozásához szolgáltak kiindulópontul, tájékoztatott a munkabizottságok tevékenységéről, majd azok javaslatairól. Az Olvasó 2002-ben elsőként e lapból szerezhetett tudomást az új Polgári Törvénykönyv vitára szánt koncepciójáról,...

Boóc Ádám*: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv tervezetéhez nemzetközi magánjogi szempontból (PJK, 2008/3., 3-8. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! * Tudományos segédmunkatárs, MTA Jogtudományi Intézete (Budapest), tanársegéd, ELTE, Római Jogi Tanszék (Budapest). E-mail: adambooc@gmail.com . I. Magyarországon az új Polgári Törvénykönyv tervezetének előkészítését az 1050/1998. (IV. 24.) számú Kormányhatározat rendelte el. Az új Ptk. koncepcióját a Kormány 1009/2002. (I. 31.) számú határozatával fogadta el. Az új Ptk. javaslata, a normaszöveg és az indokolás ma már az Interneten is fellelhető.1 Az alábbiakban néhány olyan észrevételt kívánok rögzíteni, melyek a készülő Polgári Törvénykönyvet összehasonlító magánjogi, összehasonlító jogi szempontból elemzik, figyelemmel arra a célkitűzésre is, mely a német Zweigert és Kötz...