A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "tulajdonjog-fenntartás" cimkével

Szeibert Orsolya: A tulajdonjog-fenntartás mint hitelbiztosíték (PJK, 2000/4., 10-21. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. Bevezetés A jogszabály-alkotás nem öncélú tevékenység: a jogi rendelkezések célja minden esetben a társadalmi-gazdasági viszonyok, jelenségek szabályozása, rendezése. Ily módon a valóság és a jogi rendelkezések között mindig szoros a kapcsolat, s a hitelbiztosítékok köre azoknak a területeknek az egyike, ahol a gazdasági szükséglet nagyon erősen sürgeti a leginkább megfelelő jogi megoldások kidolgozását. A hitelbiztosítékokkal kapcsolatos kérdések a tőkekereslet és – kínálat viszonylagos egyensúlya esetén is folyvást felszínre kerülnek, tőkeszegény időszakban pedig különös jelentőséget kapnak. A biztosítékok szerteágazó és népes családjából az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek azok a...

Fabók Zoltán: Tulajdonjog-fenntartás és dologi jogügylet (PJK, 2004/3., 14-17. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. Bevezetés Az újabb magyar irodalomban lassan – az elméleti és terminológiai félhomályban1 való sok évtizedes bolyongás után – újra uralkodóvá váló álláspont szerint a tulajdonátruházás esetén két, egymástól – legalábbis elméleti szinten – különböző jogügyletről van szó.2 A tulajdonátruházás jogcíméül szolgáló kötelmi – tipikus esetben adásvételi – szerződés csupán kötelmet keletkeztet a tulajdon átruházására. Az ilyen szerződéseket a régi magyar magánjogi terminológia – nyilvánvalóan német hatásra – “elkötelező” szerződéseknek nevezte. A dologi jogviszonyokban ezzel még semmilyen változás nem történik. A dologi jogváltozást, azaz a tulajdonátszállást a dologi ügylet...

Lajer Zsolt, Leszkoven László: A bizalmi (fiduciárius) biztosítékokról (PJK, 2004/1-2., 23-33. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Bevezető gondolatok A gazdasági élet szereplőinek elemi érdeke, hogy követelésük megtérülését biztosítsák, a fedezetek közötti választás során ezért – egyéb szempontok mellett – mérlegelni kell a biztosíték létesítésének költségét, időigényességét, a biztosíték kezelésének és ellenőrzésének erőforrásigényét, valamint az érvényesítés költségeit és várható időtartamát. A zálogjog célja – a hitelezői és adósi érdekek lehetőség szerinti egyensúlyának szem előtt tartásával – a jogosultat megillető pénzbeli (vagy pénzben meghatározható) követelés megfelelő biztosítása. Előfordulhat azonban, hogy a szabályozás hibája, hiányossága, elégtelensége folytán a zálogjog nem képes ezen eredeti funkciójának maradéktalan betöltésére. Erre –...