A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2003-5" cimkével

Gárdos Péter: Az engedményezésre vonatkozó szabályok újragondolása a nemzetközi gyakorlat tükrében (PJK, 2003/5., 3-18. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A Polgári Törvénykönyv koncepciója (a továbbiakban: “Koncepció”) jelzi az engedményezési szabályok felülvizsgálatának szükségességét, azonban a reform lehetséges irányainak megjelölésén túl a szabályozás elveit nem tartalmazza. A Koncepció öt vizsgálandó kérdéskört jelöl meg. Szükséges e szerint az engedményezés fogalmi kereteit az üzleti élet igényeihez igazítani, az engedményezés szabályait alkalmassá tenni a faktorálás megvalósítására, tisztázni a jövőbeli követelések engedményezhetőségét, megvizsgálni a szerződésengedményezés jogi feltételeinek kialakítását, valamint az engedményezést alkalmassá kell tenni hitelbiztosítéki szerep betöltésére. Jelen tanulmány gerincét a pénzkövetelések szerződéssel történő engedményezésével kapcsolatban felmerülő kérdések vizsgálata adja. Részletesen elemzi ezért a...

Dr. Szalma József: Kodifikáció vagy (és) inkorporáció (PJK, 2003/5., 23-27. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A Ptk. újrakodifikálásnak módszere, különös tekintettel a Koncepció I. és II. változatára, valamint a normatív szöveg előkészítésére A Kodifikációs Főbizottság 2003 elején közzétette az új Polgári Törvénykönyv módosított Koncepcióját, a 2002. novemberi (II) változatot, amely a 2001. évi (I) változatnak a szakmai viták eredményeit hasznosító, átdolgozott formája. Elkezdődött időközben a normaszövegre vonatkozó első javaslatok kidolgozása is, közöttük 2003 májusában elkészült Lábady Tamás indokolással ellátott előtervezete (III) a deliktuális felelősségi jog reformjára. A Koncepcióban arra a kérdésre kellett válaszolni, hogy melyek azok a “vezérlő elvek”, az a “filozófia”, melyek mentén...

dr. Fülöp Györgyi: Az állam kártérítési felelőssége a közösségi jog megsértése esetén* (PJK, 2003/5., 18-23. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A) Az állam felelőssége de lege lata I. A kártérítési felelősség általános kérdései a magyar polgári jogban Kártérítési felelősség felvetődhet mind egymással alárendeltségi, mind egymásnak mellérendelt viszonyban álló jogalanyok között. Az első esetben munkajogi (vagy ahhoz hasonló, “munkajogias”) kárfelelősségről beszélünk, míg a második esetben a polgári jogi felelősségről van szó. Az állam és polgára – ideértve a honos gazdasági társaságokat és az állampolgárok más csoportjait – vonatkozásában a kártérítési felelősség mint egyenrangú és egymással mellérendeltségi viszonyban álló jogalanyok közötti vagyonjogi jogviszony ragadható meg, amely a polgári jog keretébe tartozik....