A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2003-2" cimkével

Sáriné Simkó Ágnes: Az új Ptk. elfogadott koncepciója és szabályozási tematikája (PJK, 2003/2., 3-3. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A Magyar Közlöny 2002. évi 15. számában került közzétételre az új Polgári Törvénykönyv koncepciójának tervezete, amelyet a Kormány az 1009/ 2002. (I. 31.) Korm. határozatával szakmai vitára bocsátott. A viták során – melyek egy részéről ez a folyóirat is beszámolt – elméleti és gyakorlati szakemberek egyaránt kifejtették álláspontjukat. Többnyire jogászok, de gyakran más érintett szakterületek képviselői is véleményezték a tervezetet. A vita során mintegy 90 szervezettől, illetve magánszemélytől érkezett közel 1200 észrevétel. Állást foglalt több minisztérium és más országos hatáskörű szerv (pl. az Állami Számvevőszék, a Fogyasztóvédelemi Főfelügyelőség, a...

Faludi Gábor: Szerzői jog, iparvédelem és a Ptk. koncepciója (PJK, 2003/2., 3-14. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! I. rész 1. Bevezetés és háttér 1.1. A Ptk. koncepció általános kérdéseiből kiemelt elemek Az alábbi tanulmány a Ptk. koncepció Magyar Közlönyben közzétett szövegét1 alapul véve elsődlegesen azt vizsgálja, hogy szükség van-e a Ptk.-ban a licencia szerződések közös szabályaira. Emellett felidézi az említett koncepciónak a szellemi alkotá-sokhoz2 fűződő jogok szabályozásának korszerűsítésére irányuló elemeihez korábban tett, az Igazságügyi Minisztériumhoz eljuttatott észrevételeket,3 amelyek a dolgozatba a szerződési elemzés háttereként beépülnek. Az általános vizsgálat céljából ki kell emelni a koncepcióból néhány olyan általános elemet, amelyek a megíráshoz iránytűként szolgálnak. “Az 1990-es rendszerváltozás...

Csizmazia Norbert: Az új holland öröklési jog (PJK, 2003/2., 30-38. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! 1. – 2003. január 1-jén hatályba lépett a holland polgári törvénykönyv (a továbbiakban: NBW) új negyedik könyve,1 az öröklési jogi könyv. 2003. január 1-jéig az 1838. évi, régi holland ptk. (a továbbiakban: OBW) öröklési jogi rendelkezései (877-1176. cikkelyek) voltak hatályban.2 E tanulmány célja az új holland öröklési jog (és egyes kérdések kapcsán más európai jogrendszerek megoldásainak) bemutatása, különös tekintettel az új magyar polgári törvénykönyv koncepciójában foglalt javaslatokra.3 A holland öröklési jog természetesen csak korlátozott mértékben lehet példaértékű a magyar jog számára, hiszen az öröklési jog körében különösen nagy jelentősége...

Bíró György: Átruházó szerződések (PJK, 2003/2., 14-30. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! Bevezető helyett A tanulmány feladata de lege ferenda javaslattétel arra nézve, hogy az új Ptk.-ban miként kellene következetes alapokra helyezni a címben és a hatályos Ptk.-ban, jelenleg külön-külön szerződéstípusként szereplő – adásvételi (XXXIII. fejezet), – szállítási és közüzemi (XXXIV. fejezet), valamint – mezőgazdasági termékértékesítési (XXXVI. fejezet) szerződések szabályanyagát. Az elemzésben vizsgálandó az adásvétel és a többi itt nevezett szerződéstípus egymáshoz való viszonya, a speciális vonások fennállása vagy azok hiánya, és ennek megfelelően a Ptk.-kodifikáció során a de lege ferenda javaslatok megtétele. I. Ahhoz, hogy a feladatnak eleget tudjunk tenni,...