A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2002-2" cimkével

Rakvács József: A közös tulajdon bírói gyakorlatának elemzése és annak tanulságai (PJK, 2002/2., 3-7. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A társasháztulajdon A közös tulajdonban álló dolog birtoklása és használata (hasznosítása) A közös tulajdon vitás kérdéseinek elemzése előtt utalnom kell arra, hogy a tulajdoni formákra vonatkozó hatályos rendelkezések lényeges eltérést mutatnak. Az ítélkezés során természetesen érvényesül az az alkotmányos rendelkezés, hogy “a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül” (az Alkotmány köztulajdonként az állami és a települési önkormányzatok tulajdonát említi). Az egyenjogúság azonban nem jelenti azt, hogy köztulajdon esetén ugyanúgy lehet a tulajdonosi jogokat gyakorolni, mintha egyéb tulajdonról lenne szó. Köztudomású, hogy mind az állami, mind az...

Menyhárd Attila: Az új Polgári Törvénykönyv bevezető rendelkezései (PJK, 2002/2., 28-30. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A “Hungarian-British Joint Academic and Research Programme”* 2002. március 16-án, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának dékáni tanácstermében tartott legutóbbi tanácskozásának témáját az új Polgári Törvénykönyv Koncepciójának (a továbbiakban: Koncepció)** Bevezető rendelkezései képezték. A tanácskozáson angol részről Professor Hugh Beale (University of Warwick, a kodifikációs előmunkálatokat végző Law Commission tagja), Professor Andrew Burrows (University of Oxford), Professor Dan Prentice (Pembroke College, Oxford) és Professor Geoffrey Woodroffe (Brunel University), magyar részről pedig elismert elméleti és gyakorlati szakemberek vettek részt. A vitát dr. Harmathy Attila egyetemi tanár (ELTE ÁJK) alkotmánybíró, és a...

Kemenes István: A szerződés érvénytelenségének egyes kérdései a gazdasági szerződéses gyakorlatban (PJK, 2002/2., 7-27. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A polgári jog, amely a jogágak közül a piacgazdaság logikáját elsősorban hordozza a jogalkalmazási tapasztalatok szerint tartalmi megújuláson megy keresztül és ez jelenti az olyan klasszikus jogintézményeinek tartalmi megújulását is, mint az érvénytelenség. Utalhatunk az érvénytelenségi okok közül a jogszabályba ütköző, nyilvánvalóan jó erkölcsbe ütköző szerződések problémájára, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás közötti feltűnő aránytalansággal összefüggő fellángoló vitákra, az általános szerződési feltételek és tisztességtelen szerződési kikötések újszerű jogalkotási-joggyakorlati kérdéseire, vagy a képviseleti jog és alakszerűség (cégszerű aláírás) egymással összefüggő, elsősorban az üzleti kapcsolatokban felmerült értelmezési nehézségeire. Hasonló problémákat vet fel...

Helyesbítés (PJK, 2002/2., 35-37. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A Polgári jogi kodifikáció 2002. IV. évfolyam 1. számában Gráfl-Fülöp Gyöngyi szerző által írt “A szerződésszegésért fennálló kártérítési felelősség jellegzetességei és a szabályozás lehetséges irányai a fuvarozási és a szállítmányozási szerződések körében” című tanulmány 7. és 8. oldalon levezetett német szabályozás és a magyar Ptk. felelősségi szabályainak összehasonlítása a tördelésből kifolyólag nehezen volt értelmezhető, ezért azt a szerző kérésére – immár pontosítva – újra leközöljük. Fuvarozás § 425 (1) Der Frachtführer haftet für den Schaden der durch Verlust oder Beschädigung des Gutes in der Zeit von der Übernahme zur...

Fuglinszky Ádám: A saját részvények megszerzésének szabályozása a tőkevédelmi irányelvben és a német jogban (PJK, 2002/2., 30-35. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. Bevezető, a saját részvény kettős természete, megszerzésének előnyei és veszélyei 1. Amikor a XIX. század végén, XX. század elején a részvénytársaságok felfedezték a saját részvények megszerzésében rejlő lehetőségeket, senki nem tudta, mekkora vitákat fog kiváltani ez a problémakör a gazdasági életben és a jogtudományban. A korabeli német szerzők körében eleinte például a puszta lehetőség is abszurdumként hatott, hogy a részvénytársaság saját részvényeit megszerzi és ezáltal önmaga tagjává válik. “A Concordia jogképes Egyesület, amely tagjaiból áll, természetesen nem lehet ezen tagok egyike is – olyannyira nem, mint ahogy a...

A koncepció vitái (PJK, 2002/2., 27-28. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A következőkben az új Polgári Törvénykönyv koncepciója (vö.: Magyar Közlöny 2002. évi 15. szám II. kötet) néhány vitájáról számolunk be röviden: 1. 2002. március 5-én a Volán Egyesülés, illetve tagvállalatai vezetői és képviselői (főként jogtanácsosok és ügyvédek) fejtették ki véleményüket Sáriné dr. Simkó Ágnes (miniszteri biztos, az Igazságügyi Minisztérium Polgári Jogi Kodifikációs Titkárságának vezetője) bevezető előadását követően az új Polgári Törvénykönyv koncepciójáról. Felhívták a figyelmet az angolszász szerződési modellek, új szerződéstípusok, bizalmi kéz, tejességi klauzula stb. elterjedésére, valamint arra a tényre, hogy a részletező angolszász típusú – gyakran angol...