A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "Kisfaludi András" cimkével

Kisfaludi András: Fenntartható-e a dologi jog egyediségének elve? (PJK, 2006/6., 29-35. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Bizonyos alapelvi szintű tételek nemcsak arra lehetnek jók, hogy kitöltik a jogalkotás által esetleg lefedetlenül hagyott területeket, vagy segítik tételes jogi szabályok helyes értelmezését, hanem a jogalkotás számára is iránytűként szolgálhatnak. Ennek megfelelően a polgári jog átfogó kodifikációja alkalmat teremthet arra, hogy megvizsgáljuk a polgári jog alapelveinek általában vagy egyes jogterületekre vonatkozó alapelveknek az érvényességét, fenntarthatóságát. A dologi jog egyediségének elve a dologi jog kodifikációját meghatározó alapelv, amivel kapcsolatban indokolt lehet vizsgálat tárgyává tenni, hogy továbbra is alkalmas-e arra, hogy a dologi jogi szabályozás egyik sarokpontja legyen. Az ezzel...

Kisfaludi András: A Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság üléséről (PJK, 2006/1., 25-25. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. 2005. december 13-án ülést tartott a Polgári Jogi Kodifikációs Főbizottság. Az ülés aktualitását az adta, hogy a polgári jogi kodifikációról szóló, többször módosított 1050/1998. (IV. 24.) Korm. határozat 4. pontja az új Polgári Törvénykönyv első szövegtervezetének elkészítésére 2005. december 31-ét szabta határidőül. Erre is tekintettel Vékás Lajos, a Kodifikációs Főbizottság elnöke az ülésen ismertette az új Polgári Törvénykönyv előkészítésének jelenlegi állását, s bemutatta a Főbizottság tagjainak a kódex elkészült, s a Polgári Jogi Kodifikációs Szerkesztőbizottság által elfogadásra javasolt könyveit, amelyek a normaszöveg-tervezet mellett az ehhez kapcsolódó indokolást is tartalmazzák....

Kisfaludi András: A polgári jogi szerződés tárgya* (PJK, 2008/3., 13-18. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! Bevezetés Joggal hihetnénk, hogy a szerződés évezredekre visszanyúló fogalma és a szerződések alapkérdéseinek dogmatikai kidolgozottsága miatt a szerződések alapvető, elméleti kérdéseit illetően nem kell sok újdonságra számítanunk. Úgy tűnik azonban, hogy ezen a téren is érhetnek bennünket meglepetések. Ebben a tanulmányban ezeket a meglepetésre okot adó fejleményeket szeretném jelezni, s megvizsgálni az ezekből eredő jogalkalmazási és elméleti problémákat. Ehhez elsőként a kiindulási és viszonyítási pontként szolgáló klasszikus tételeket kell – csupán emlékeztetőül – rögzíteni (I. pont), mert ehhez képest lesz érzékelhető az az ellentmondás, ami a szerződések tárgyával kapcsolatban...

Prugberger Tamás: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződés hiánya miatt (PJK, 2008/1., 20-22. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! I. Áttekinti és problémafelvetés Az általam felvetett problémáinál illetően az egyes szerződések rendszerét illetően a rendszer átfogó áttekintése végett az első négy címet szükséges kiemelni. Az I. cím tartalmazza a tulajdonátruházással összefüggő szerződéseket (adásvétel, csere, ajándékozás, és azok altípusait), a II. cím a vállalkozási típusú szerződéseket, ideértve a vállalkozási szerződést és annak egyes altípusait, ahová került besorolásra a mezőgazdasági vállalkozási szerződés. E címen belül önálló típus még a fuvarozási szerződés. Itt jegyezném meg, hogy mind az 1905. évi, mind az 1912. évi Ptk. tervezet, mind pedig az 1928. évi...