A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Új Ptk normaszövege

Új Ptk. – VIII. könyv (Záró rendelkezések)

« VII. könyv (Öröklési jog) NYOLCADIK KÖNYV ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK ELSŐ RÉSZ ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK 8:1. § [Értelmező rendelkezések] (1) E törvény alkalmazásában 1. közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér; 2. hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa; 3. fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy; 4. vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy; 5....

Új Ptk. – VII. könyv (Öröklési jog)

« VI. könyv (Kötelmi jog) 3-6. rész | VIII. könyv (Záró rendelkezések) » HETEDIK KÖNYV ÖRÖKLÉSI JOG ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK I. CÍM ÖRÖKLÉS 7:1. § [Öröklés] Az ember halálával hagyatéka mint egész száll az örökösre. 7:2. § [Öröklési igény] Az öröklési igény nem évül el. 7:3. § [Az öröklés jogcímei] (1) Örökölni végintézkedés alapján vagy törvény szerint lehet. (2) Ha az örökhagyó után végintézkedés maradt, az öröklés rendjét ez határozza meg. II. CÍM KIESÉS AZ ÖRÖKLÉSBŐL 7:4. § [Kiesés az öröklésből] (1) Kiesik az öröklésből, aki nem éli túl az örökhagyót. A közös balesetben...

Új Ptk. – VI. könyv (Kötelmi jog) 3-6. rész

« VI. könyv (Kötelmi jog) 1-2. rész | VII. könyv (Öröklési jog) » HARMADIK RÉSZ EGYES SZERZŐDÉSEK XIV. CÍM A TULAJDONÁTRUHÁZÓ SZERZŐDÉSEK XXXII. Fejezet Az adásvételi szerződés általános szabályai 6:215. § [Adásvételi szerződés] (1) Adásvételi szerződés alapján az eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a vevő a vételár megfizetésére és a dolog átvételére köteles. (2) Ha az adásvételi szerződés tárgya ingatlan, az eladó a tulajdonjog átruházásán felül köteles a dolog birtokának átruházására is. Ha a szerződés tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. (3) A dolog adásvételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni arra a szerződésre is,...

Új Ptk. – VI. könyv (Kötelmi jog) 1-2. rész

« V. könyv (Dologi jog) | VI. könyv (Kötelmi jog) 3-6. rész » HATODIK KÖNYV KÖTELMI JOG ELSŐ RÉSZ A KÖTELMEK KÖZÖS SZABÁLYAI I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet A kötelem 6:1. § [A kötelem] (1) A kötelem kötelezettség a szolgáltatás teljesítésére és jogosultság a szolgáltatás teljesítésének követelésére. (2) A kötelem valamely dolog adására, tevékenységre, tevékenységtől való tartózkodásra vagy más magatartásra irányulhat. (3) A kötelmeknek a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozó közös szabályaitól a felek egyező akarattal eltérhetnek, ha e törvény az eltérést nem tiltja. 6:2. § [Kötelemkeletkeztető tények] (1) Kötelem keletkezhet különösen szerződésből, károkozásból,...

Új Ptk. – V. könyv (Dologi jog)

« IV. könyv (Családjog) | VI. könyv (Kötelmi jog) 1-2. rész » ÖTÖDIK KÖNYV DOLOGI JOG ELSŐ RÉSZ A BIRTOK I. CÍM A BIRTOK ÉS A BIRTOKVÉDELEM I. Fejezet A birtok. A birtok megszerzése és elvesztése 5:1. § [Birtokos] (1) Birtokos az, aki a dolgot sajátjaként vagy a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján hatalmában tartja. (2) Olyan birtokos mellett, aki a dolog időleges birtokára jogosító jogviszony alapján tényleges hatalmában tartja a dolgot (albirtokos), birtokosnak kell tekinteni azt is, akitől a tényleges hatalmat gyakorló a birtokát származtatja (főbirtokos). (3) Birtokos az is, akitől a dolog...

Új Ptk. – IV. könyv (Családjog)

« III. könyv (A jogi személy) 4-7. rész | V. könyv (Dologi jog) » NEGYEDIK KÖNYV CSALÁDJOG ELSŐ RÉSZ ALAPELVEK 4:1. § [A házasság és a család védelme] (1) A törvény védi a házasságot és a családot. (2) E törvény alkalmazása során a családi és az egyéni érdek összhangját biztosítva kell eljárni. 4:2. § [A gyermek érdekének védelme] (1) A családi jogviszonyokban a gyermek érdeke és jogai fokozott védelemben részesülnek. (2) A gyermeknek joga van ahhoz, hogy saját családjában nevelkedjék. (3) Ha a gyermek nem nevelkedhet saját családjában, akkor is biztosítani kell számára, hogy lehetőleg...

Új Ptk. – III. könyv (A jogi személy) 4-7. rész

« III. könyv (A jogi személy) 1-3. rész | IV. könyv (Családjog) » NEGYEDIK RÉSZ SZÖVETKEZET XVI. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3:325. § [A szövetkezet fogalma és főbb tevékenységei] (1) A szövetkezet a tagok vagyoni hozzájárulásából álló tőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, a tagok gazdasági és társadalmi szükségleteinek kielégítésére irányuló tevékenységet végző jogi személy, amelynél a tag kötelezettsége a szövetkezettel szemben vagyoni hozzájárulásának szolgáltatására és az alapszabályban meghatározott személyes közreműködésre terjed ki. A szövetkezet kötelezettségeiért a tag nem köteles helytállni. (2) A szövetkezet tevékenysége értékesítésre, beszerzésre, termelésre és szolgáltatásra...

Új Ptk. – III. könyv (A jogi személy) 1-3. rész

« II. könyv (Az ember mint jogalany) | III. könyv (A jogi személy) 4-7. rész » HARMADIK KÖNYV A JOGI SZEMÉLY ELSŐ RÉSZ A JOGI SZEMÉLY ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI I. CÍM ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 3:1. § [A jogi személy jogképessége] (1) A jogi személy jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. (2) A jogi személy jogképessége kiterjed minden olyan jogra és kötelezettségre, amely jellegénél fogva nem csupán az emberhez fűződhet. (3) A jogi személy személyhez fűződő jogaira a személyiségi jogokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, kivéve, ha a védelem jellegénél fogva csupán az embert illetheti meg. (4) A jogi személy...

Új Ptk. – II. könyv (Az ember mint jogalany)

« I. könyv (Bevezető rendelkezések) | III. könyv (A jogi személy) 1-3. rész » MÁSODIK KÖNYV AZ EMBER MINT JOGALANY ELSŐ RÉSZ A JOGKÉPESSÉG I. CÍM A JOGKÉPESSÉG KEZDETE ÉS MEGSZŰNÉSE 2:1. § [A jogképesség] (1) Minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek. (2) A jogképességet korlátozó jognyilatkozat semmis. 2:2. § [A jogképesség kezdete] (1) A jogképesség az embert, ha élve születik, fogamzásának időpontjától illeti meg. (2) A fogamzás időpontjának a születéstől visszafelé számított háromszázadik napot kell tekinteni; bizonyítani lehet, hogy a fogamzás korábbi vagy későbbi időpontban történt. A születés napja a határidőbe beleszámít. 2:3....

Új Ptk. – I. könyv (Bevezető rendelkezések)

II. könyv (Az ember mint jogalany) » 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[1] ELSŐ KÖNYV BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1:1. § [A törvény hatálya] E törvény a mellérendeltség és egyenjogúság elve szerint szabályozza a személyek alapvető vagyoni és személyi viszonyait. 1:2. § [Értelmezési alapelv] (1) E törvény rendelkezéseit Magyarország alkotmányos rendjével összhangban kell értelmezni. (2) A polgári jogi viszonyokra vonatkozó jogszabályokat e törvénnyel összhangban kell értelmezni. 1:3. § [A jóhiszeműség és tisztesség elve] (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kötelesek eljárni. (2) A jóhiszeműség és...