A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "PJK 2005-3" cimkével

Jobbágyi Gábor: Az orvos-beteg jogviszony az új Ptk.-ban (PJK, 2005/1., 15-20. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. Fejezet: Az orvosi jogviszony jellemzői 1. Az orvosi szerződés különleges jellemzői Az orvosi jogviszony az orvos-beteg szerződése, s elhelyezése a jogrendszerben világszerte vitatott, kialakulatlan. Bár a felek jogaira-kötelezettségeire világszerte részletes szabályok születtek, rendkívül gazdag a bírói gyakorlat, s a szakirodalom e kérdésben, ennek ellenére az orvosi jogviszony elhelyezésére a polgári törvénykönyvek szabályai körében még sehol nem került sor. Két kérdésben azonban egyetértés van világszerte, s így hazánkban is a szakirodalomban. A) Az orvosi jogviszony fő alanyai – orvos-beteg – között polgári jogi kapcsolat van, ahol a felek autonómok,...

I. Könyv: A személyek (PJK, 2005/3., 3-15. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. III. Rész A személyhez fűződő jogok 1. “A személyiség eleven folyam, mely sohasem áll meg, és a saját medrében halad a külső világnak máslényegű tárgyai közt. Ennek a folyamnak az érintetlenségét védeni hivatása a jognak egyfelől abban, hogy mozgása ne legyen akadályozva, tisztasága ne legyen elhomályosítva, másfelől, hogy önmagával azonossága és más ily folyamoktól – valamint a külvilágtól – való különbözősége el legyen ismerve.” (Balás P. Elemér: A személyiségi jogok. In. Szladits Károly (szerk.): Magyar Magánjog I. Általános rész. Személyi jog. Budapest, 1941, Grill Kiadó, 625. oldal.) A Javaslat...

Gárdos Péter: Szerződésátruházás (PJK, 2005/3., 20-26. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A polgári jog kodifikációja során felmerült a szerződésengedményezés szabályozásának szüksége. Az új Polgári Törvénykönyv Koncepciója és Tematikája1 kimondja, hogy “[a]z engedményezés és a tartozásátvállalás intézményeit kombináló szerződésengedményezés jogi feltételeire az új Ptk.-ban megfelelő szabályokat kell alkotni.”2 Lászlóf Pál és Leszkoven László a Polgári Jogi Kodifikáció hasábjain publikált tanulmányukban – a Koncepció céljával egyetértve, módszertanával azonban vitatkozva -rámutatnak, hogy “az üzleti élet nézőpontjából mindenféleképpen szükséges a szerződés-átruházás szabályainak törvényi megfogalmazása, azonban ennek során új szabályok megalkotására van szükség (…), a szerződés-átruházás (…) engedményezés és tartozásátvállalás kombinációjaként való felfogása nem tart-ható.”3...