A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "engedményezés" cimkével

Gárdos Péter: Az engedményezésre vonatkozó szabályok újragondolása a nemzetközi gyakorlat tükrében (PJK, 2003/5., 3-18. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is! A Polgári Törvénykönyv koncepciója (a továbbiakban: “Koncepció”) jelzi az engedményezési szabályok felülvizsgálatának szükségességét, azonban a reform lehetséges irányainak megjelölésén túl a szabályozás elveit nem tartalmazza. A Koncepció öt vizsgálandó kérdéskört jelöl meg. Szükséges e szerint az engedményezés fogalmi kereteit az üzleti élet igényeihez igazítani, az engedményezés szabályait alkalmassá tenni a faktorálás megvalósítására, tisztázni a jövőbeli követelések engedményezhetőségét, megvizsgálni a szerződésengedményezés jogi feltételeinek kialakítását, valamint az engedményezést alkalmassá kell tenni hitelbiztosítéki szerep betöltésére. Jelen tanulmány gerincét a pénzkövetelések szerződéssel történő engedményezésével kapcsolatban felmerülő kérdések vizsgálata adja. Részletesen elemzi ezért a...

Lászlófi Pál, Leszkoven László: Gondolatok a szerződés-engedményezés jogi természetéről (PJK, 2004/4., 17-24. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. Polgári Törvénykönyvünk megújításának útját kijelölő Koncep-cióban1 a Kodifikációs Főbizottság elsősorban azokat a problémákat foglalta össze, amelyek az új kódex megalkotása során dogmatikai okokból vagy éppen a gyakorlat által felvetve, megoldásra várnak. E megválaszolandó kérdések között találhatjuk az engedményezés szabályainak a kereskedelmi forgalomban meghonosodott új jelenségeknek, funkcióknak való megfeleltetését. A Koncepció az engedményezés szabályainak gyökeres átalakítását tűzi ki célul akkor, amikor azokat a faktoringtól kezdve a fiduciárius ügyletekre való alkalmasság megteremtésének szükségességét vázolja fel. A célok között a Koncepcióban néhány gondolat erejéig a szerződés-engedményezés2 (-átruházás) törvényi szabályainak megteremtése iránti igény...

V. Könyv: Kötelmi Jog Második rész A szerződés általános szabályai (PJK, 2007/5., 3-11. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. VI. Cím A szerződés megerősítése és módosítása I. Fejezet A szerződés megerősítése A szerződés megerősítésének esetei mind valamely (nevesített vagy nem nevesített) szerződésszegéshez kapcsolódnak, annak a kötelezett által önként felvállalt többletszankcióit jelentik. Míg azonban a szerződésszegés szankciói a törvény erejénél fogva, a felek külön kikötése nélkül járulnak a szerződésszegéshez és érvényesíthetők a sérelmet szenvedett fél által, addig a szerződés megerősítésének többletszankciói szerződésszegés esetén is csak akkor érvényesíthetők, ha azt a felek a szerződésben előre kikötötték. A hasonló jellegű jótállást, a Javaslat – a szorosabb tartalmi kapcsolódásra tekintettel – nem...