A ptk2013.hu-n összegyűjtöttük
Önnek mindazon információkat,
amelyek segíthetnek a 2013. évi
V. törvény (új Ptk.) megismerésében
és megértésében.
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Felelősség a társasági jogban
Társasági és cégjogi iratmintatár
Kártérítási jog
Öröklési jog – Hagyatéki eljárás
Öröklési jog – Anyagi jog
A szerződések érvénytelensége
Gazdaságijog
Szerződések tára
Bejegyzések "kárfelelősség" cimkével

Török Tamás: Szerződésen kívüli károkozás szervezeti jogi vetülete: az intézményes felelősségátvitel (GJ, 2013/6., 14-20. o.)

A Gazdaság és Jog folyóirat 2013. évi 6. lapszáma tematikus szám, az új Ptk. kapcsán a vezető tisztségviselők felelősségével és a hitelezővédelemmel foglalkozik. Ebből a lapszámból közöljük harmadikként Török Tamás írását.

Bodzási Balázs: A jogi személyek körében felmerülő felelősségi kérdésekről, különös tekintettel a vezető tisztségviselőkre (GJ, 2013/6., 8-14.o.)

A Gazdaság és Jog folyóirat 2013. évi 6. lapszáma tematikus szám, az új Ptk. kapcsán a vezető tisztségviselők felelősségével és a hitelezővédelemmel foglalkozik. Ebből a lapszámból közöljük másodikként Bodzási Balázs írását.

Nochta Tibor: A vezető tisztségviselők magánjogi felelősségének mércéjéről és irányairól az új Ptk. alapján (GJ, 2013/6., 3-8. o.)

A Gazdaság és Jog folyóirat 2013. évi 6. lapszáma tematikus szám, az új Ptk. kapcsán a vezető tisztségviselők felelősségével és a hitelezővédelemmel foglalkozik. Ebből a lapszámból közöljük elsőként Nochta Tibor írását.

Julesz Máté: Az új Ptk. környezetvédelmi szempontból (MJ, 2013/3., 165-168. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. A cikk az új Ptk. 2012. február 15-én társadalmi vitára bocsátott javaslata alapján készült. Szociális ökológia és környezetjog A környezet védelme alapvetően nem jogi kérdés. Egy jó értelemben vett jogállamban azonban a jogi szabályozás az állam top-down expressziója. A társadalomban zajló szociális ökológiai folyamatok a civil önkifejezés révén juthatnak el az állami szabályozás aktoraihoz. A civil szféra aktivitása csak olyan társadalomban képes hatni az állam környezetvédelmi szabályozására, amely társadalom az államtól függetlenül, de az állammal kölcsönhatásban működik. Az állam és a társadalom párbeszéde részben jogi keretek között, részben a...

Bárdos Péter: Megjegyzések a JAVASLAT kárfelelősségi fejezetéhez (PJK, 2002/5-6., 3-7. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. I. Status Quo 1. Az általános kárfelelősségi tényállás Nagy célt tűztek maguk elé a Ptk. kodifikátorai egykor: egy egységes kárfelelősségi rendszer megalkotását, amelynek középpontjában egy új fenomén, a felróhatóság áll. A terv csak részben sikerült. Mert bár kétségtelen, hogy a törvénykönyv kárfelelősségi szabályai a 339. §-ban definiált és a 4. §-al a polgári jogi magatartás egyetemes mércéjévé tett általános kárfelelősségi tényállás (a továbbiakban: általános tényállás) köré szerveződnek, a speciális kárfelelősségi tényállások hatalmas száma (több mint száz) joggal veti fel a kérdést: valóban általános-e az általános tényállás. Továbbá kétségtelen ugyan,...

Bárdos Péter: Az új Ptk. kárfelelősségi fejezete (PJK, 2004/5-6., 3-6. o.)

A cikk letölthető PDF formátumban is. (Változat egy témára) A téma A dolgok jelenlegi állása szerint a kodifikátorok “csendes forradalma” megbukott. Az új Ptk.-ban a felróhatóságot nem fogja felváltani az elháríthatatlanságon alapuló kimentő felelősség. A szikla, amelyen a tenger hullámai ezúttal megtörtek, a bíróság volt. Megérdemelne egy önálló szociológiai tanulmányt a kérdés, miért, hiszen a kodifikátorok a felróhatóság “objektív” felelősséggel való felváltásának szükségessége mellett több racionális érvet sorakoztattak fel, ráadásul nem tettek mást, minthogy elvvé fogalmazták a tényleges joggyakorlatot, nevezetesen azt, hogy a bíróságok a gyakorlatban a felróhatóság hiányán alapuló kimentést nem fogadják el. Az...