Jogkódex - Jogszabályok, Szakcikkek, Döntvények, Könyvek (www.hvgorac.hu)
Hatályosság: Közlönyáll.: 2015.02.27

2015. évi II. törvény

a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseivel összefüggő, valamint egyéb magánjogi tárgyú törvények módosításáról

1. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

1. § (1) A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Fhtv.) 2. § (4) bekezdésében a "21-22. §-t" szövegrész helyébe a "21. és a 22. §-t" szöveg lép.

(2) Hatályát veszti az Fhtv. 34. §-ában a "21/A. §-át," szövegrész.

2. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

2. § (1) A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) Első részének címe helyébe a következő cím lép:

"A POLGÁRI TÖRVÉNYKÖNYV HATÁLYBALÉPÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ÁTMENETI ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK"

(2) A Ptké. 12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A létesítő okiratot a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, és erre vonatkozóan társasági határozatot sem kell csatolni, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy a létesítő okirat - általános hivatkozásként - a Gt. rendelkezéseire utal. Közkereseti társaság és betéti társaság esetében nincs szükség továbbá a létesítő okirat módosítására kizárólag annak érdekében sem, hogy a létesítő okirat a társaság vezető tisztségviselőjét ügyvezetőként nevesítse. Ha azonban a létesítő okirat egyéb okból módosul, a társaság köteles az e bekezdésben foglalt változást is azon átvezetni.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó létesítő okirat módosítása kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható."

(3) A Ptké. 18. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) Az alapszabályt a Ptk.-val összefüggésben nem kell módosítani, és erre vonatkozóan közgyűlési határozatot sem kell csatolni, ha annak módosítása csak abból az okból volna szükséges, hogy az alapszabály - általános hivatkozásként - a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezéseire utal. Nincs szükség az alapszabály módosítására abban az esetben sem, ha az a szövetkezet egyszemélyi vezető tisztségviselőjét ügyvezető elnökként, illetve a vagyoni hozzájárulásról szóló iratot részjegyként nevesíti. Amennyiben azonban az alapszabály egyéb okból módosul, a szövetkezet köteles az Sztv.-re utalás, illetve az ügyvezető elnökként való nevesítés tekintetében a változást is azon átvezetni.

(4) Illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet a cégbírósághoz benyújtani a változásbejegyzési kérelmet, feltéve hogy az ahhoz csatolandó alapszabály-módosítás kizárólag a Ptk. rendelkezéseihez történő igazítás, illetve a Ptk. eltérést engedő szabályainak alkalmazása miatti módosításokat tartalmaz. Egyéb cégadatot is érintő változás esetén e bekezdés nem alkalmazható."

(4) A Ptké. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"49. § (1) A Ptk. zálogjogra vonatkozó rendelkezéseit - a (3) bekezdés kivételével - arra a zálogjogra kell alkalmazni, amelyet a Ptk. hatálybalépését követően kötött zálogszerződéssel alapítottak, illetve amely törvényes zálogjogként a Ptk. hatálybalépését követően keletkezett.

(2) A Ptk. hatálybalépése előtt kötött zálogszerződéssel létrejött keretbiztosítéki jelzálogjog a Ptk. hatálybalépése után kötött szerződések alapján keletkezett követeléseket abban az esetben biztosítja, ha ezt a követelések alapjául szolgáló szerződés nem zárja ki, és e követelések a zálogszerződésben meghatározott követelményeknek megfelelnek.

(3) A Ptk. hatálybalépése előtt kötött zálogszerződéssel létrejött jelzálogjogot a zálogjogosult a Ptk. hatálybalépését követően a különvált zálogjogra vonatkozó szabályok szerint a biztosított követelés nélkül is átruházhatja, az ilyen módon átruházott jelzálogjogra a különvált zálogjog szabályait kell alkalmazni. A különvált zálogjog jogosultja kielégítési jogát bírósági végrehajtáson kívül akkor gyakorolhatja, ha arra az eredeti zálogjogjogosult jogosult volt vagy abban a felek megállapodtak."

(5) A Ptké. a következő 21/A. alcímmel egészül ki:

"21/A. Kamat

[A Ptk. 6:47 és 6:48. §-ához ]

52/A. § Ha a Ptk. hatálybalépésekor fennálló jogviszonyból eredő kamatfizetési kötelezettséggel - ide értve a késedelmi kamatfizetési kötelezettséget is - érintett pénztartozás a kamatfeltételek változása esetén kamatmentessé vagy negatív kamatozásúvá válna, a pénztartozást - a felek erre vonatkozó kifejezett eltérő rendelkezése hiányában - 0.01%-os kamattal kamatozóként kell értelmezni mindaddig, amíg a kamat ezt a mértéket meg nem haladja. Ezt a rendelkezést a Ptk. hatálybalépését követően létrejött jogviszonyból eredő pénztartozás tekintetében is alkalmazni kell."

(6) Hatályát veszti a Ptké. 15. §-a és 22. §-a.

3. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

3. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) a következő 280. §-sal egészül ki:

"280. § A nem természetes személlyel kötött betétszerződésben - a Ptk. 6:390. § (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérően - a betét összege után 0%-os vagy negatív előjelű kamat is kiköthető. Negatív előjelű kamat alkalmazása esetén a visszafizetendő pénzösszeg a negatív előjelű kamatlábnak megfelelő mértékben csökken."

(2) Hatályát veszti a Hpt. 292. § (4)-(7) bekezdése.

4. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény módosítása

4. § A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdésében a "február 28. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat; a határidő jogvesztő." szövegrész helyébe az "április 30. között hivatalból közérdekű keresettel pert indíthat." szöveg lép.

5. A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény módosítása

5. § (1) A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.) 10. alcíme a következő 17/A. §-sal egészül ki:

"17/A. § A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény 15. § (6) bekezdésében foglalt, e törvénnyel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének a referenciaadat-szolgáltató akként tesz eleget, hogy a természetes személyt az adatátadás megtörténtéről az elszámolás 13. § szerinti megküldésével egyidejűleg értesíti."

(2) Az Elszámolási tv. 15. alcíme a következő 32/A-32/C. §-sal egészül ki:

"32/A. § (1) A pénzügyi intézmény köteles e rendelkezés hatálybalépését követő 30 napon belül a Felügyelethez benyújtani - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel, a (3)-(8) bekezdésben meghatározott módon - a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti azon ÁSZF-ek szerződéses kikötéseit tartalmazó kivonatát (a továbbiakban: pénzügyi intézmény kivonata), amelyek egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelés lehetőségét tartalmazzák.

(2) A pénzügyi intézmény mentesül az (1) bekezdés szerinti kötelezettség alól azon pénzügyi szolgáltatás-típusai tekintetében, amelyek alapján 2010. november 26-át követően nem került sor egyoldalú kamat-, díj,- illetve költségemelést eredményező szerződésmódosításra. Ebben az esetben a pénzügyi intézmény köteles e pénzügyi szolgáltatás-típusait - az azokra vonatkozó ÁSZF-ek egyértelmű megjelölésével - külön nyilatkozatában megjelölni és nyilatkozatát az (1) bekezdés szerinti határidőben a Felügyelethez benyújtani.

(3) A pénzügyi intézmény kivonatát az 1. mellékletben meghatározott adattartalommal, a Felügyelet által erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani. A Felügyelet több fajta nyomtatványt, kitöltést segítő kódtárat, valamint kitöltési útmutatót is rendszeresíthet, amelyeket internetes honlapján közzétesz. A honlapon fel kell tüntetni a nyomtatványok közzétételének időpontját. A közzététel időpontjától az e bekezdés alapján rendszeresített nyomtatványok, kódtárak és kitöltési útmutatók alkalmazása kötelező. A nyomtatványt úgy kell kialakítani, hogy azon kellő hely álljon rendelkezésre a nyilatkozat megtételére. Ha a nyomtatvány nem felel meg a jogszabályban meghatározott feltételeknek, a Felügyelet a nyomtatványt haladéktalanul módosítja vagy új nyomtatványt rendszeresít. A Felügyelet az új vagy módosított nyomtatvány közzétételét követően a honlapon jelzi annak tényét, hogy a nyomtatvány új vagy megváltozott.

(4) A pénzügyi intézmény kivonatában a kikötéseket pénzügyi szolgáltatás-típusok szerint és időállapotonként, az alkalmazási időszak megjelölésével kell bemutatni olyan módon, hogy az adott időszakban különböző szinteken egyidejűleg és együttesen irányadó - egymással összefüggő - rendelkezések és azok szabályozási rendszere alapján a kikötések időállapotonként egyértelműen megállapíthatóak legyenek.

(5) A pénzügyi intézmény kivonatának elkészítése során új alkalmazási időszaknak minősül, ha bármely szabályozási szinthez tartozó dokumentumban bármilyen módosítás következik be, azaz bármilyen szabályozási szinten új dokumentum vagy új rendelkezés lép hatályba vagy kerül alkalmazásra, függetlenül attól, hogy a változás érintette-e az egyoldalú kamatemelést, költségemelést, illetve díjemelést lehetővé tevő kikötést tartalmazó részeket.

(6) Nem minősül egyoldalú kamatemelésnek a referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén a referencia-kamatláb változásából eredő kamatváltozás.

(7) A pénzügyi intézmény kivonatához csatolt tájékoztatóban nyilatkozni kell a szabályozás rendszeréről, struktúrájáról, a szabályozási szintekről és azok egymáshoz való viszonyáról.

(8) A pénzügyi intézmény kivonatát és a (7) bekezdés szerinti tájékoztatót szerkeszthető elektronikus formában - minősített elektronikus aláírással ellátva -

a) elektronikus levélben és

b) elektronikus adathordozón

is be kell nyújtani.

32/B. § (1) Ha a pénzügyi intézmény a 32/A. § (1) bekezdésében meghatározott időpontig a Felügyelethez benyújtott határozott, vissza nem vonható és feltételt nem tartalmazó, közjegyzői okiratba foglalt nyilatkozatában kötelezettséget vállal arra, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti

a) valamennyi, vagy

b) pénzügyi szolgáltatás-típusonként meghatározott körű

fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel - a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára - e törvény rendelkezései szerint túlfizetésként elszámol, a nyilatkozat hatálya alá tartozó fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában mentesül a 32/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettség alól.

(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatnak a Felügyelethez történő benyújtásával a pénzügyi intézménynek e törvény szerinti elszámolási kötelezettsége keletkezik az érintett fogyasztókkal szemben, a 13. § (2) bekezdése szerinti határidőn belül. Az elszámolás felülvizsgálatára is e törvény rendelkezései szerint van mód.

(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat közokiratba foglalása tekintetében a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet 30/I. §-át kell alkalmazni.

(4) Ha az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat hatálya kizárólag a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti fogyasztói kölcsönszerződések meghatározott pénzügyi szolgáltatás-típusok szerinti körére terjed ki, az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatban a pénzügyi intézménynek fel kell tüntetnie az érintett pénzügyi szolgáltatástípusokat - az azokra vonatkozó ÁSZF-ek egyértelmű megjelölésével -, az érintett szerződések azonosítási számát és az egyes érintett szerződések alapján a nyilatkozat elkészítése napján fennálló követelések összegét.

(5) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételével egyidejűleg a pénzügyi intézmény köteles a honlapján az "Elszámolási és forintosítási információk" között a Felügyelet részére benyújtott nyilatkozat tartalmának megfelelő közleményt kiadni. A közleménynek tartalmaznia kell, hogy a pénzügyi intézmény az egyoldalú kamat-, költség-, illetve díjemelések vonatkozásában e törvény rendelkezései szerint számol el.

(6) A Felügyelet nem indíthat közérdekű keresetet azon pénzügyi szolgáltatás-típusok szerződéses kikötései vonatkozásában, amelyek a pénzügyi intézmény (1) bekezdés szerinti nyilatkozatának hatálya alá tartoznak.

(7) Az (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot a pénzügyi intézmény a 32/A. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségének teljesítését követően is megteheti mindaddig, amíg a Felügyelet által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint megindított perben vele szemben - a kereset közlésével - a perindítás hatályai be nem állnak.

32/C. § A 32/A. és a 32/B. §-ban foglalt kötelezettségek ellenőrzésére az MNB törvény VII. fejezet 29. alcíme szerinti, hivatalból indított fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásnak is helye van."

(3) Az Elszámolási tv. 35. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A perben nincs helye a Pp. 121. § (2) bekezdése alkalmazásának. A keresetlevélhez a Pp. 121. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a (2) bekezdés szerinti ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát kell csatolni, amely kizárólag azokat a szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek tekintetében a Felügyelet az érvénytelenség megállapítását kéri; a szerződéses kikötések esetén meg kell jelölni azt az időszakot, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést alkalmazta. A kivonatban az egyes szerződéses feltételek mellett fel kell tüntetni azokat a jogi indokokat, amelyek a Felügyelet szerint megalapozzák a kereseti kérelemben foglaltakat. A keresetlevélhez csatolni kell továbbá azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a keresetlevélben utalni kell.

(5) A keresetlevélhez elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza a keresetlevélnek és mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát."

(4) Az Elszámolási törvény a következő 35/A. §-sal egészül ki:

"35/A. § A 2014. évi XXXVIII. törvény 13. § (4) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a bíróság a 2014. évi XXXVIII. törvény 13. § (4) bekezdésében meghatározott kezdőidőponttól számított 45 napon belül bírálja el a fellebbezést."

(5) Az Elszámolási tv. 15. alcíme a következő 36/A-36/E. §-sal egészül ki:

"36/A. § (1) Ha a Felügyelet az MNB törvény szerinti bármely, 2016. december 31. napjáig megindított eljárása során azt állapítja meg, hogy a pénzügyi intézmény 32/A. § szerinti bármely nyilatkozata hiányos vagy bármely részében valótlan tartalmú, rövid határidő kitűzésével felhívja a pénzügyi intézményt, hogy hiánytalanul nyújtsa be a megjelölt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos - e törvény rendelkezéseinek megfelelő - nyilatkozatát a Felügyelet részére.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti eljárását - a 32/A. § szerinti nyilatkozatok hiánypótlása tekintetében -végzéssel megszünteti (a továbbiakban: hiánypótlási eljárást megszüntető végzés), ha a pénzügyi intézmény a felhívásnak teljes körűen eleget tesz. A Felügyelet a hiánypótlási eljárást megszüntető végzésének kézbesítésére az MNB törvénynek a postai kézbesítés mellőzésével, saját kézbesítés keretében történő kézbesítésre vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

(3) Ha a Felügyelet 2015. április 30. napjáig nem indított közérdekű keresetet a pénzügyi intézménnyel szemben, de az (1) bekezdés szerinti eljárásában felmerült adatok azt megalapozzák, a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján közérdekű keresettel pert indíthat.

36/B. § (1) Ha a 36/A. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásának időpontjában a Felügyelet által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a pénzügyi intézménnyel szemben megindított polgári peres eljárás folyamatban van, a Felügyelet e bírósági eljárásban érvényesítheti a 36/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásában felmerült adatokkal alátámasztott igényét.

(2) A Felügyeletnek a 36/A. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásáról haladéktalanul tájékoztatnia kell az eljáró bíróságot, bejelentéséhez az általa kiadott hiánypótlási felhívást is csatolnia kell. A bíróság a bejelentés alapján a per tárgyalását a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedéséig felfüggeszti azzal, hogy a felfüggesztést elrendelő bírósági határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.

(3) Ha a bíróság a per tárgyalását az elsőfokú eljárás során a (2) bekezdés szerint felfüggeszti, a Felügyeletnek a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül kérnie kell a bíróságtól a per tárgyalásának folytatását, ezzel egyidejűleg terjesztheti elő - amennyiben a 36/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásában felmerült adatok azt megalapozzák - keresetváltoztatásra irányuló kérelmét is.

(4) Ha az alperes pénzügyi intézmény a Felügyelet által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján megindított polgári peres eljárásban maga jelenti be, hogy téves adatszolgáltatás miatt a 32/A. § szerinti bármely nyilatkozata hiányos vagy bármely részében valótlan tartalmú, a bejelentéssel egyidejűleg két példányban csatolnia kell a megjelölt pénzügyi szolgáltatással kapcsolatos - e törvény rendelkezéseinek megfelelő - nyilatkozatát.

(5) A Felügyelet a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerint előterjesztett keresetét a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül, az alperes (4) bekezdés szerinti bejelentése esetén a bíróság által meghatározott - legfeljebb nyolc napos - határidőn belül, de mindkét esetben legkésőbb az elsőfokú ítélet hozatalát megelőző tárgyalás berekesztéséig változtathatja meg. A keresetváltoztatásra irányuló kérelemhez csatolni kell a keresetváltoztatással érintett ÁSZF-ek egy okiratba foglalt, a keresetváltoztatás jogi indokait is tartalmazó kivonatát.

(6) A (3) bekezdés szerinti keresetváltoztatás és az alperes (4) bekezdés szerinti bejelentése esetén - szükség szerint - a tárgyalás ismételt elhalasztására is sor kerülhet. A bíróságnak a keresetet a (3) bekezdés szerinti keresetváltoztatás esetén a keresetváltoztatásra irányuló kérelem előterjesztésétől, a (4) bekezdés szerinti bejelentés esetén a bejelentés előterjesztésétől számított további legfeljebb 45 napon belül kell elbírálnia.

36/C. § (1) Ha a per tárgyalásának a 36/B. § (2) bekezdése szerinti felfüggesztésére vagy az alperes 36/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentésére a másodfokú polgári peres eljárás folyamán kerül sor, a Felügyelet a keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentését a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított nyolc napon belül, az alperes 36/B. § (4) bekezdése szerinti bejelentése esetén a bíróság által meghatározott - legfeljebb nyolc napos - határidőn belül, de mindkét esetben legkésőbb a fellebbezési tárgyalás bezárásáig terjesztheti elő. A keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentéshez csatolni kell az érintett ÁSZF-ek egy okiratba foglalt, a keresetváltoztatás szükségességének jogi indokait is tartalmazó kivonatát.

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben - szükség szerint - a tárgyalás ismételt elhalasztására is sor kerülhet azzal, hogy a Felügyelet hiánypótlási eljáráson alapuló, keresetváltoztatás szükségességére vonatkozó bejelentése esetén a keresetváltoztatásra irányuló kérelem előterjesztésétől, az alperes (4) bekezdés szerinti bejelentése esetén pedig a bejelentés előterjesztésétől számított további legfeljebb 45 napon belül kell a bíróságnak a másodfokú eljárást befejező határozatát meghoznia.

(3) A másodfokú bíróság a rendelkezésre álló adatok alapján az elsőfokú bíróság ítéletét - a fellebbezési kérelem, illetve a fellebbezési ellenkérelem korlátaira tekintet nélkül - végzéssel részben vagy egészben hatályon kívül helyezi, és az elsőfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja, ha a keresetváltoztatás lehetőségének biztosítása miatt szükséges a tárgyalás részben vagy egészben történő megismétlése, illetve kiegészítése. A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság ítéletének hatályon kívül helyezéssel nem érintett részéről érdemben dönt.

36/D. § (1) Ha a 36/A. § (1) bekezdése szerinti hiánypótlási felhívás kiadásának időpontjában a Felügyelet által a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése alapján a pénzügyi intézménnyel szemben megindított polgári peres eljárás már jogerősen befejeződött, de a 36/A. § (1) bekezdése szerinti eljárásban felmerült adatok alapján keresetváltoztatásnak lenne helye, a Felügyelet a hiánypótlási eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül perújítási kérelmet terjeszthet elő a perben eljárt elsőfokú bíróságnál.

(2) Az (1) bekezdés szerinti perújítási kérelemmel indított peres eljárásban (a továbbiakban: perújítási eljárás) e törvénynek a közérdekű keresettel indított perekre, valamint a Pp. perújításra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, a (3)-(5) bekezdésben meghatározott eltérésekkel.

(3) Ahol e törvény vagy a 2014. évi XXXVIII. törvény keresetlevelet vagy keresetet említ, az alatt a perújítási eljárásban perújítási kérelmet kell érteni.

(4) A perújítási eljárásban nem alkalmazható

a) a 35. § (2) és (4) bekezdése,

b) a 2014. évi XXXVIII. törvény 7. § (7) bekezdés b) és k) pontja, valamint

c) a Pp. 121. § (2) bekezdése, 260. §-a, 261. §-a, 264. §-a, 266. §-a, 266/A. §-a és 267. §-a.

(5) A perújítási kérelemhez a Pp. 121. § (3) bekezdésében meghatározottak mellett a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. § (2) bekezdése szerinti ÁSZF-ek egy okiratba foglalt azon kivonatát kell csatolni, amely kizárólag azokat a szerződéses kikötéseket tartalmazza, amelyek tekintetében a Felügyelet az érvénytelenség megállapítását kéri; a szerződéses kikötések esetén meg kell jelölni azt az időszakot, amely alatt a pénzügyi intézmény a szerződéses kikötést alkalmazta. A kivonatban az egyes szerződéses feltételek mellett fel kell tüntetni azokat a jogi indokokat, amelyek a Felügyelet szerint megalapozzák a perújítási kérelemben foglaltakat. A perújítási kérelemhez csatolni kell továbbá azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amely a hivatalból figyelembe veendő egyéb körülményeknek az igazolásához szükséges, kivéve ha az adatokat személyi igazolvánnyal is lehet igazolni; erre a perújítási kérelemben utalni kell.

(6) A perújítási kérelemhez elektronikus adathordozót kell csatolni, amely tartalmazza a perújítási kérelemnek és mellékleteinek informatikai eszköz alkalmazásával megszerkesztett, szerkeszthető formátumú változatát.

(7) A pert a perújítási kérelem korlátai között újra kell tárgyalni.

36/E. § A 36/A-36/D. § szerinti polgári peres eljárások kimenetelétől függően az e törvény szerinti elszámolást a pénzügyi intézménynek a 13. § (2) bekezdésében meghatározott időszakban kell a fogyasztó részére megküldenie. Ha a Felügyelet által indított polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, az érintett fogyasztói kölcsönszerződésekkel összefüggő elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás jogerős befejezésétől számított hatvanadik nap. Ha a 36/A-36/D. § szerinti peres eljárások kimenetele alapján az e törvény szerint korábban már megvalósult elszámolás megváltoztatása szükséges, az érintett fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában az új elszámolás megküldésének véghatárideje is a polgári peres eljárás jogerős befejezésétől számított hatvanadik nap."

(6) Az Elszámolási tv. 38. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) Ha az (1), illetve a (4) bekezdés szerint folytatandó felfüggesztett eljárások tárgyát képező fogyasztói kölcsönszerződésből eredő követelést zálogjoggal terhelt zálogtárgy biztosítja, amelynek bírósági végrehajtáson kívüli értékesítési tilalma a 43. §-ban meghatározott időpontban megszűnik és e körülmény bekövetkezésére az (1) bekezdésben, illetve a (4) bekezdésben meghatározott időpontnál előbb kerül sor, akkor a felfüggesztett eljárást az értékesítési tilalom megszűnésének bejelentését követő harmincadik napot követően folytatni kell. Az értékesítési tilalom megszűnésének a tényét a fogyasztó fél ellenfelének kell bejelentenie, a fogyasztó bejelentheti. Ha a fogyasztó a felperes, és a keresetlevél az ellenfelének még nem került kézbesítésre, a bejelentési kötelezettség a fogyasztót terheli."

(7) Az Elszámolási tv. az 1. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.

(8) Az Elszámolási tv.

a) 33. § (2) bekezdésében a "34-36. §-ban" szövegrész helyébe a "34-36/D. §-ban" szöveg,

b) 34. § (3) bekezdésében a "bekezdését és 8. § (1) bekezdését." szövegrész helyébe a "bekezdését, 8. § (1) bekezdését és 13. § (6) bekezdését." szöveg,

c) 45. § (1) bekezdésében a "2016. április 30." szövegrész helyébe a "2016. április 1." szöveg lép.

6. Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény módosítása

6. § (1) Az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdésben foglaltakhoz mellékelni kell]

"e) a központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: Khrtv.) 15. § (6) bekezdése szerinti tájékoztatást."

(2) Az Fttv. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az e § hatálybalépését követő első új kamatperiódus, kamatfelár-periódus kezdőnapja a deviza vagy devizaalapú kölcsönszerződés esetén 2015. május 1. és 2016. április 30., forintalapú kölcsönszerződés esetén 2015. október 1. és 2016. szeptember 30. közötti időtartamban az eredeti fogyasztói kölcsönszerződésben meghatározott ügyleti év fordulónapjának hónapjával és naptári napjával megegyező hónap, nap."

(3) Az Fttv. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tételesen meghatározott díjat, jutalékot és minden egyéb, százalékosan meghatározott, az Fhtv. 17/E. §-a szerinti költségnek nem minősülő fizetési kötelezettséget a pénzügyi intézmény jogosult évente egy alkalommal, április 1-jei hatállyal - első alkalommal 2016. április 1. napjával -, legfeljebb a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi éves fogyasztói árindex mértékével megemelni."

(4) Az Fttv. 15. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha az elszámolási törvény 6. § (3) bekezdése által érintett fogyasztó e rendelkezés hatálybalépéséig nem kezdeményezte a pénzügyi intézménynél az elszámolás teljesítését, akkor e fogyasztó vonatkozásában a (2) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a pénzügyi intézmény a tájékoztatást az elszámolás közlésétől függetlenül, 2015. április 30. napjáig küldi meg a fogyasztó részére."

(5) Az Fttv. a következő 22. §-sal egészül ki:

"22. § A Khrtv. 15. § (6) bekezdésében foglalt, e törvénnyel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségének a referenciaadat-szolgáltató akként tesz eleget, hogy a természetes személyt az adatátadás megtörténtéről az 5. § (1) bekezdésében foglalt szerződésmódosulással egyidejűleg értesíti."

(6) Az Fttv.

a) 11. § (3) bekezdés a) pontjában a "kamatfelárperiódus" szövegrész helyébe a "referencia-kamatláb periódus" szöveg,

b) a 11. § (3) bekezdés b) pontjában a "kamatfelár-periódus" szövegrész helyébe a "referencia-kamatláb periódus" szöveg,

c) 18. § (2) bekezdésében a "törlesztőrészlet-növekedés" szövegrész helyébe a "törlesztőrészlet-növekedés, valamint az életbiztosítási vagy lakás-előtakarékossági szerződéssel kombinált fogyasztói kölcsönszerződés esetén a szerződésből eredő törlesztőrészlet-növekedés" szöveg,

d) 18. § (4) bekezdésében az "esetében a fordulónaptól hátralévő futamidőt" szövegrész helyébe a "hátralévő futamidejét" szöveg

lép.

(7) Hatályát veszti az Fttv. 3. § (2) bekezdésében az "(a továbbiakban e § alkalmazásában együtt: jelzálogszerződés)" szövegrész.

7. Záró rendelkezés

7. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Áder János s. k.,

köztársasági elnök

Kövér László s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi II. törvényhez

"1. melléklet a 2014. évi XL. törvényhez

A pénzügyi intézmény kivonatának benyújtására szolgáló nyomtatvány adattartalma

1. A benyújtóval kapcsolatos kötelező adatok:

1.1. neve;

1.2. székhelye;

1.3. ügyintéző szervezeti egység telefonszáma, faxszáma, e-mail címe;

2. A kivonat tartalmával kapcsolatos kötelező adatok:

2.1. a pénzügyi szolgáltatás típusa, benyújtó által alkalmazott megnevezése;

2.2. az alkalmazási időszak év, hónap, nap pontossággal történő megjelölése;

2.3. a szabályozás szintjei:

2.3.1. egyedileg meg nem tárgyalt szerződéses rendelkezés,

2.3.2. ÁSZF,

2.3.3. üzletszabályzat,

2.3.4. egyéb;

2.4. a szabályozás szintjeit képező dokumentumok benyújtó által alkalmazott megnevezése;

2.5. a szabályozás szintjeit képező dokumentumok vonatkozó rendelkezései:

2.5.1. a kamatra vonatkozó rendelkezések,

2.5.2. a költségre vonatkozó rendelkezések,

2.5.3. a díjra vonatkozó rendelkezések;

2.6. a vonatkozó rendelkezés dokumentumon belüli azonosítására szolgáló megjelölésének, számozásának megnevezése;

3. Egyéb kötelező adatok:

3.1. az arra való utalás, hogy a kivonathoz az e törvény szerinti tájékoztatót csatolták;

3.2. a nyomtatványon lévő tájékoztatások, figyelmeztetések:

3.2.1. lényeges joghatásokról szóló tájékoztatás,

3.2.2. a nyomtatvány kitöltésének módjáról szóló tájékoztatás;

4. annak megjelölése, hogy a kivonaton megjelölt pénzügyi szolgáltatás forint- vagy devizakölcsön;

5. a pénzügyi intézmény nyilatkozata arra vonatkozólag, hogy a kivonat tartalma megfelel az általa alkalmazott szabályozásnak."