Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Böszörményiné Kovács Katalin, Kecskés László, Kőrös András, Makai Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András
Szerkesztő: Wellmann György
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 4000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a Ptk.-hoz kapcsolódó bírói gyakorlatot, amely a Második Könyv vonatkozásában meglehetősen terjedelmesnek mondható. Az új kiadás a korábbiakhoz képest részletesebben és gyakorlatiasabb szemléletmódot követve dolgozza fel a személyiségi jogok egyes kérdéseit, különös tekintettel a sérelemdíjjal kapcsolatos bírói gyakorlatra és jogalkalmazási nehézségekre. Az öröklési jog körében a kötet bemutatja a legfrissebb bírósági döntéseket és egyéb, az öröklési jogot érintő iránymutatásokat (így például a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület állásfoglalásait), emellett szól a kötelesrész és a bizalmi vagyonkezelés kapcsolatáról. A Ptk. Záró rendelkezéseinek magyarázata feldolgozza a Ptk. Nyolcadik Könyve, illetve a Ptké. hatálybalépését követő módosításait és a kapcsolódó bírósági (alkotmánybírósági) gyakorlatot. A legújabb kiadás tartalmaz egy összefoglalót a Ptk. hatálybalépése óta bekövetkezett módosításairól is, megkönnyítve a kommentált normaszöveg változásainak áttekintését.

TOVÁBB

Polgári jog II/VI. – A jogi személy

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Boóc Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Gáspár Mónika, Pázmándi Kinga, Réti Mária, Sándor Péter, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Török Gábor, Verebics János
Szerkesztő: Gadó Gábor
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 8000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a jogi személyeket érintő – meglehetősen terjedelmes – jogszabályváltozásokat. Ezek közül kiemelendő a részvények nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti fogalommeghatározás 2019 decemberében hatályba lépett módosítása (2019. évi CXVIII. törvény), amely biztosítja immár a magyar részvényjog és az irányadó uniós normák (2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet) közötti összhangot. Nem csupán a részvénytársaságok, de valamennyi jogi személy működési rendjét érintette a koronavírus-járvány, amely mintegy kikényszerítette a tagok (részvényesek) között az elektronikus kapcsolattartást, a személyes jelenlétet nem igénylő döntéshozatalt. A kormány által elrendelt veszélyhelyzet megszűnését követően is jelentősége lesz annak a kötet által is tárgyalt kérdésnek, hogy a járvány idején a jogi személyek legfőbb szervei milyen eljárási és informatikai feltételek mellett hozhattak törvényes határozatot. A kommentár részletesen ismerteti a Ptk. Harmadik Könyvéhez kapcsolódó legújabb bírói gyakorlatot, illetve jogalkalmazási dilemmákat is.

TOVÁBB

Polgári jog III/VI. – Családjog

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya
Szerkesztő: Kőrös András
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 6000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása tartalmazza az elmúlt években bekövetkezett – a háttér joganyagra is kiterjedő – jogszabályváltozásokat, amelyek elsősorban az örökbefogadást, a névviselést és a szülői felügyelet egyes kérdéseit érintették, valamint kitér a családjogi perek és a közigazgatási eljárások szabályainak az anyagi joghoz szorosan kapcsolódó módosításaira. A kommentár bemutatja a Ptk. Családjogi Könyvének alkalmazásával kapcsolatban felmerült gyakorlati problémákat, az ezek megoldását célzó bírói gyakorlatot, amely az előző kiadás óta jelentősen bővült, különösen a házassági vagyonjog, a szülő és a gyermek közötti jogviszonyok, valamint a rokontartás területén, ismerteti a joggyakorlat-elemző csoportok és más szakmai testületek véleményeit. A szerzők részletesen foglalkoznak a családjoggal érintkező gyámügyi és gyermekvédelmi kérdésekkel is. A jogszabályok magyarázata során a kommentár hangsúlyozottan támaszkodik a legfrissebb jogirodalomra, az EU-s jogforrásokra és más nemzetközi dokumentumokra, mindezekkel a jogalkalmazók széles köre számára korszerű és naprakész ismereteket nyújt.

TOVÁBB

Polgári jog IV/VI. – Dologi jog

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Gelencsér Dániel, Kiss Gábor, Orosz Árpád, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Pozsonyi Norbert
Szerkesztő: Wellmann György
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 5000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása jelentősen megújult az előző kiadáshoz képest: a dologi jog területén a gyakorlatban tevékenykedő szerzői gárda készítette a szabályok magyarázatát, akik bemutatnak számos jogesetet és gyakorlati problémát. A kötet feldolgozza a dologi joghoz köthető kisebb jogszabályváltozásokat, emellett részletesen elemzi például a legújabb zálogjogi és ingatlan-nyilvántartási jogi rendelkezéseket és a gyakorlatot. A kommentár szövegébe beépítésre kerültek a Kúria legújabb iránymutatásai is, így például a gyakorlat számára kiemelten fontos 1/2017. (IX. 11.) PK vélemény az ingatlan közös tulajdona megszüntetésének egyes kérdéseiről, amely egyfelől a közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatban fontos sorvezetőként szolgál, másfelől a Kúria joggyakorlat-elemző csoportja összefoglaló véleményének bázisán summázza a bíróságok által kialakított helyes gyakorlatot is.

TOVÁBB

Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Bíró György, Cseh Attila, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Pomeisl András, Vékás Lajos, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 7000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása feldolgozza a harmadik kiadás óta bekövetkezett jogszabályváltozásokat, ismerteti a legújabb bírói gyakorlatot (ideértve a Kúria mellett működő Új Ptk. Tanácsadó Testület közzétett véleményeit is), valamint külön kitér a Ptk. új jogintézményeinek legfrissebb bírói gyakorlatára, az egyes jogintézményekhez kapcsoltan ismerteti a kúriai és alkotmánybírósági döntéseket is. A kötet több helyen foglalkozik a veszélyhelyzet kötelmi jogot érintő kérdéseivel, különös tekintettel a Covid-19 járvánnyal összefüggő szerződéses felelősségi jogi problémákra. A kommentár támaszkodik a legfrissebb hazai és külföldi jogirodalomra, valamint az EU-s jogforrásokra

TOVÁBB

Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

Szerzők: Bartal Géza, Darázs Lénárd, Farkas Attila László, Gáspár Mónika, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kocsis Ottília, Kovács László, Kőrös András, Miczán Péter, Murányi Katalin, Osztovits András, Petrik Béla, Pomeisl András, Salamonné Piltz Judit, Simonné Gombos Katalin, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György
A szerkesztő munkatársa: Gelencsér Dániel
A sorozat főszerkesztője: Wellmann György

Ára: 9000 Ft

A kötet negyedik, 2021. évi kiadása több helyen megújult az előző kiadáshoz képest: a kötelmi jog területén a gyakorlatban tevékenykedő szerzői gárda készítette a szabályok magyarázatát, bemutatva számos jogesetet és a peres praxisban felmerült problémát. Így például új és a korábbiakhoz képest gyakorlatiasabb szemléletmódot követ az adásvétel, a csere, az ajándékozás, a haszonbérleti szerződés, valamint a szerződésen kívül okozott kártérítés egyes eseteinek a kommentárja, feldolgozva az előző kiadás óta bekövetkezett jogszabályi változásokat is. A kommentár ismerteti a kötelmi jog különös részével kapcsolatos legújabb bírói és alkotmánybírósági döntéseket, sok esetben – így például a hitelszerződésekkel összefüggésben – bemutatja a Kúria jogegységi határozatait, az Alkotmánybíróság és az Európai Unió Bírósága döntéseit. Emellett több helyen kitér a jogirodalomban felmerült vitás kérdésekre is.

TOVÁBB

Ptk. kommentár – Hat kötet csomagban
Negyedik, átdolgozott, bővített kiadás (2021)

A Ptk. kommentár csomag az alábbi köteteket tartalmazza:

– Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog
– Polgári jog II/VI. – A jogi személy
– Polgári jog III/VI. – Családjog
– Polgári jog IV/VI. – Dologi jog
– Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész
– Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

Ára: 32 000 Ft

Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A negyedik, 2021. évi kiadás az új és módosult jogszabályokra figyelemmel, a bírói gyakorlat feldolgozásával készült.

TOVÁBB

Ptk. Fordítókulcs

Oda-Vissza
Második, hatályosított utánnyomás

Szerkesztők: Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes

Ára: 6990 Ft helyett 3 495 Ft

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez akkor, ha egy jogág meghatározó törvénykönyvéről van szó. A Fordítókulcs ezt szolgálja: a változások jelzésével segíti az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazására történő felkészülést. Különlegessége a Fordítókulcsnak, hogy oda-vissza használható, vagyis két feldolgozást is tartalmaz.

TOVÁBB

POLGÁRI JOG I-IV. – KOMMENTÁR A GYAKORLAT SZÁMÁRA

A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja
Negyedik kiadás

Szerzők: Bartal Géza, Bíró György, Boóc Ádám, Boros Zsuzsa, Böszörményiné Kovács Katalin, Cseh Attila, Darázs Lénárd, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Gáspár Mónika, Gelencsér Dániel, Harmathy Attila, Havasi Péter, Katonáné Pehr Erika, Kecskés László, Kisfaludi András, Kiss Gábor, Kiss Mária, Kocsis Ottília, Kovács László, Kőrös András, Makai Katalin, Miczán Péter, Molnár Ambrus, Murányi Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Pázmándi Kinga, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Pozsonyi Norbert, Réti Mária, Salamonné Piltz Judit, Sándor Péter, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Simonné Gombos Katalin, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter, Török Gábor, Vékás Lajos, Verebics János, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György
A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.
A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Gadó Gábor ügyvéd.
A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának elnöke.

Ára: 32 000 Ft

A Ptk. kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti tájékozódást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok, jogtudósok mutatják be a változásokat és azok következményeit. Szakszerű, ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti a kódex mindennapi alkalmazását.

A kommentár hatodik kiadásának a kéziratát a szerzők 2021. január 1-jén zárták. Tartalmazza az eddig az időpontig bekövetkezett jogszabályváltozásokat, a kódexhez kapcsolódó bírói gyakorlatot, illetve a Ptk. alkalmazásával összefüggésben felmerült jogalkalmazói problémák kifejtését. A kommentár kitér az új Ptk. Tanácsadó Testületének, illetve a Civilisztikai Kollégiumvezetők Országos Értekezletének állásfoglalásaira, illetve ismerteti a problémásabb rendelkezésekkel kapcsolatosan fellelhető jogirodalmi álláspontokat.

A hatodik (2021. évi) kiadás néhány újdonsága – hangsúlyozottan példálózó jelleggel – a következők.

TOVÁBB

Szerződések tára – Az új Ptk. alapján

Új magánjog sorozat 1.

Szerzők: Bacher Gusztáv, Bartal Géza, Boronkay Miklós, Darázs Lénárd, Gárdos Péter, László András Dániel, Molnár Ambrus, Molnár Bence, Németh Sándor, Szecskay Katalin, Török Tamás, Villám Krisztián, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György

Ára: 9000 Ft

Ez az új Polgári Törvénykönyv alapján összeállított, több mint 120 szerződésmintát felvonultató kötet 2014. március 15. után iránytű lehet az okiratszerkesztésben. Az új polgári jogi kódex ugyanis helyenként alapjaiban változtatta meg a szerződések szabályozási rendszerét, valamint a magyar jogban eddig nem létező jogintézményeket vezetett be. Így a megszokott módszerek és szerződési sémák már nem minden esetben alkalmazhatók.

TOVÁBB

Gazdasági társaságok – Cégtörvény

Új magánjog sorozat 2.

Szerzők: Gadó Gábor, Gál Judit, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Vezekényi Ursula, Wellmann György
Szerkesztő: Sárközy Tamás

Ára: 8000 Ft

A Gazdasági társaságok – Cégtörvény című kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy összefüggéseiben, elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazhatóan bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. Ez a könyv tartalmában is, szerkezetében is eltér a Ptk. Jogi személy könyve kommentárjától. A Ptk. rendelkezései mellett bemutatja ugyanis a módosult cégnyilvántartási és cégeljárási szabályokat; az egyes jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása külön törvényben szereplő rendjét; valamint az új szabályozásra történő átállás – anyagi és eljárási – szabályait. A kötet nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett terület teljes áttekintését adja, olyan bírák, ügyvédek és jogtudósok ismertetésében, akik a szabályozás előkészítésében részt vettek, illetve az új rendelkezéseket a gyakorlatban is alkalmazzák.

TOVÁBB

A szerződések érvénytelensége

Új magánjog sorozat 3.

Szerzők: Kiss Gábor, Sándor István

Ára: 7000 Ft

A szerződések érvénytelenségét bemutató kézikönyv az új Ptk. egészét áttekinti: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban, a kötelmi jog általános és különös részében, a megtámadhatósági okokat a kötelmi jog általános részében. A kötet ismerteti a kötelmi jog különös részében szabályozott egyes szerződések esetében tipikusan előforduló érvénytelenségi okokat is.

TOVÁBB

Öröklési jog – Anyagi jog

Új magánjog sorozat 4.

Szerzők: Orosz Árpád, Weiss Emilia

Ára: 6000 Ft

Az öröklésnek az új Ptk.-ban meghatározott rendjét és a szabályozási változások gyakorlati következményeit ismerteti ez a hiánypótló kötet. A szerzők (kúriai bíró, jogtudós) részletes magyarázatokkal segítik a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését, elemzik a bírósági gyakorlatban várható változásokat.

TOVÁBB

Öröklési jog – Hagyatéki eljárás

Második, hatályosított kiadás
Új magánjog sorozat 5.

Szerző: Anka Tibor

Ára: 7000 Ft

A hagyatéki eljárásról szóló kötet elsősorban a 2010. évi XXXVIII. törvényt, illetve annak az új Ptk.-t követő módosításait mutatja be. A könyv kiemelkedő elméleti munkásságú és több évtizedes közjegyzői gyakorlattal rendelkező szerzője garancia arra, hogy az olvasó teljes körű, naprakész és a gyakorlatban tényleges segítséget jelentő ismertetést kap a hagyatéki eljárásról.

TOVÁBB

A bizalmi vagyonkezelés

Új magánjog sorozat 6.

Szerző: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

Ára: 7000 Ft

A Ptk., a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok 2017-ben történt módosításai miatt a bizalmi vagyonkezelés számos szabálya megváltozott. Az ebben a tárgyban 2014-ben megjelent szakkönyv átdolgozott, második kiadása már ezeket az új szabályokat is tartalmazza az eddig kialakult joggyakorlat ismertetése és elemzése mellett. A második kiadást (Új magánjog sorozat 14. kötetét) itt vásárolhatja meg.

A könyv kiadásában partnereink voltak: a Primus Trust Zrt. és a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda.

TOVÁBB

Kártérítési jog

Új magánjog sorozat 7.

Szerzők: Fuglinszky Ádám

Ára: 9000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, több mint nyolcszáz oldal terjedelemben, a teljesség igényével mutatja be az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit. A kötet minden bizonnyal a magyar kártérítési jog legrészletesebb feldolgozását nyújtja Eörsi Gyula és Marton Géza monográfiái óta.

TOVÁBB

Társasági és cégjogi iratmintatár

Harmadik, átdolgozott kiadás
Új magánjog sorozat 8.

Szerzők: Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit
Szerkesztő: Gál Judit

Ára: 9000 Ft

A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul véve ad iratmintákat a gazdasági társaságok cégbíróságokhoz intézendő beadványaihoz, de a minták számos esetben cégen belüli használatra is alkalmasak.

Az iratmintákat társasági formák szerinti bontásban közlő gyűjtemény egyaránt tartalmaz az alapítási és a változásbejegyzési ügyekhez tartozó dokumentumokat, így mind a cégalapításban érdekelt, mind a már működő társaságok számára hasznos lehet.

TOVÁBB

Felelősség a társasági jogban

Második, átdolgozott és bővített kiadás
Új magánjog sorozat 9.

Szerző: Török Tamás
Lektor: Wellmann György

Ára: 8000 Ft

A mű 2007-ben való első megjelenése óta gyökeresen megváltozott a könyv témájának jogi szabályozása: a társasági joganyag jelentős része beépült a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) Harmadik Könyvébe, valamint az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) és a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) társasági jogi szabályai is jelentősen módosultak.

A könyv második, átdolgozott és bővített kiadásának továbbra is az az alapvető célkitűzése, hogy ismertesse a társasági jog területére tartozó egyes felelősségi alakzatokat, illetve részletesen bemutassa az egyes felelősségi alakzatokkal összefüggésben született és az új vagy módosult törvényi szabályok alapján is iránymutatónak tekinthető bírósági eseti döntéseket. A kötet ugyanakkor kritikai elemzést is tartalmaz, ennek során feldolgozza a felelősségi jog és a társasági jog területén született korábbi és az első kiadást követően napvilágot látott magyar jogirodalmi munkákban szereplő mérvadó álláspontokat.

TOVÁBB

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem

Új magánjog sorozat 10.

Szerzők: Filó Erika, Katonáné Pehr Erika

Ára: 7000 Ft

A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. Ez a kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvédelmi törvény mellett feldolgozza az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvét, valamint a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. A hazai jogszabályokon kívül egyre jelentősebb a nemzetközi normák szerepe, így az ENSZ és az Európa Tanács többoldalú nemzetközi egyezményei, ajánlásai, az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata, valamint az Európai Unió jogforrásai is bemutatásra kerülnek.

TOVÁBB

Ingatlan-nyilvántartás – Az új Ptk. alapján

Új magánjog sorozat 11.

Szerző: Petrik Ferenc
Szerkesztő-lektor: Kovács András György

Ára: 8000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyv alapvetően átformálta az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új Ptk. tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás elveit, a közhitelességre, a bejegyzésre, feljegyzésre és a rangsorra, ranghelyre vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének rendjét, ideértve a törlési perek szabályait. Az új törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi rendelkezéseinek rögzítése mellett számos ponton az eljárási szabályokat is érinti, például a ráépítés, az elidegenítési és terhelési tilalom, a zálogjog, az elbirtoklás tekintetében. E változások hatással vannak a vonatkozó bírói gyakorlatra is, a kötet ugyanakkor a szükséges szelekciót elvégezve azokat a döntéseket ismerteti, amelyek az új szabályozás mellett is alkalmazhatóak.

TOVÁBB

Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal

A Kúria hatályos elvi iránymutatásainak gyűjteménye – Új magánjog sorozat 12.

Szerkesztők: Orosz Árpád, Pomeisl András, Wellmann György

Ára: 8000 Ft

A gyűjtemény teljeskörűen tartalmazza a jelenleg hatályos 231 polgári jogi tárgyú iránymutatást, melyek végleges katalógusa kétlépcsős kúriai felülvizsgálatot követően (először az 1/2014. PJE határozattal, majd a 2/2015. BKMPJE határozattal és a 3/2015. PJE határozattal) 2015 nyarára alakult ki.

A kiadvány szerkesztői a téma szempontjából autentikus személyek: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a felülvizsgálatot elvégző jogegységi eljárások indítványozója, Orosz Árpád kúriai tanácselnök, a Polgári Kollégiumban működő Elvi Előkészítő Csoport vezetője, a 2015. júliusi jogegységi határozatok előadó bírója, valamint az elvi iránymutatások felülvizsgálatának előkészítésében részt vevő Pomeisl András kúriai főtanácsadó.

TOVÁBB

Hitelbiztosítékok

Új magánjog sorozat 13.

Szerzők: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl András
Szerkesztő: Bodzási Balázs

Ára: 9000 Ft

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt kiemelkedően fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelentőségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekintő legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelkedően fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy az igazságügyi miniszter 2016. május 3-án benyújtotta a Parlamentnek a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak a legjelentősebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

TOVÁBB

A bizalmi vagyonkezelés – Második, bővített és aktualizált kiadás

Új magánjog sorozat 14.

Szerzők: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

Ára: 8000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyvben a megbízási típusú szerződések körében került szabályozásra a bizalmi vagyonkezelési szerződés. Az új Ptk. hatálybalépése óta eltelt évek bizonyították, hogy a bizalmi vagyonkezelés egy eddig a magyar jogból hiányzó elemet pótolt.

A 2017-ben hatályba lépett jogszabály-módosítások tovább csiszolták a jogintézmény szabályait. Egyértelművé vált a vagyonrendelő felmondási jogának kizárási lehetősége. A vagyonrendelő halála, illetve jogutód nélküli megszűnése esetére a jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére kijelölési jogot gyakorolhat, ami megteremtette a jogszabályi alapját a protektor működésének. A bizalmi vagyonkezelés és a Ptk. öröklési jogi szabályai közötti összhangot megteremtő rendelkezések érintik a kötelesrésszel kapcsolatos előírásokat és a vagyonkezelői tisztség létrejöttének időpontját. A Bvktv. jelentős módosítása az eddigi tapasztalatok alapján észszerűsített számos követelményt.

A kézikönyv átdolgozása során a szerzők arra törekedtek, hogy a második kiadás az elméleti és gyakorlati tapasztalataik alapján útmutatót adjon a bizalmi vagyonkezelés magyarországi alkalmazására vonatkozóan. Ennek megfelelően a kézikönyv részletesen bemutatja a vagyonkezelés polgári jogi vonatkozásait, az engedélyeztetéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási előírásokat, és lehetőség szerint mindenhol kitér az egyes gazdasági mozzanatok adózási és illeték-vonatkozásaira, továbbá külön fejezetben tárgyalja a bizalmi vagyonkezelés határokon átnyúló aspektusait is.

A könyv kiadásában partnereink voltak: a Primus Trust Zrt. és a Kelemen, Mészáros, Sándor és Társai Ügyvédi Iroda.

TOVÁBB

Társasági jogi perek 2018

Új magánjog sorozat 15.

Szerzők: Gál Judit, Juhász László, Mika Ágnes

Szerkesztő: Gál Judit

Ára: 8000 Ft

„A könyv avatott szerzői rendkívül alaposan ismertetik a társasági jogi tárgyú, azzal szorosan összefüggő pereket. Teljes körűen taglalják a Ctv. és a Cstv. alapján a társaságokkal, azok vezető tisztségviselőivel, volt vezető tisztségviselőivel, tagjaival, volt tagjaival szemben indítható perekre, illetve a cégbíróság törvényességi felügyeleti jogköre kapcsán fennálló nemperes eljárásra vonatkozó törvényi rendelkezéseket. Kitérnek a Ptk. alapján indítható egyes tipikus, a témával összefüggő pertípusokra is. A könyv bemutatja azt is, hogy mely esetekben, mely feltételek fennállása esetén van mód választottbírósági eljárásra, illetve milyen alternatív vitarendezési eljárásokra kerülhet sor a perek elkerülése, illetve azok békés lezárása érdekében.

Hasznosnak tartom, hogy az egyes pertípusoknál a szerzők bemutatják, azok hogyan függhetnek össze egyes más pertípusokkal, egyidejűleg folyhatnak-e, illetve a peres és a nemperes eljárások szabályai hogyan egészítik ki egymást. A kézikönyv meggyőződésem szerint rendkívül hasznos ismeretanyagot tartalmaz, nagyon gazdag a joggyakorlat ismertetésére vonatkozó része. A jogalkalmazók számára alapműként szolgálhat a felmerülő jogviták peres, nemperes eljárásban vagy peren kívüli rendezése során.”

Vezekényi Ursula
kúriai tanácselnök,
a kötet lektora

TOVÁBB

Atipikus szerződések

Új magánjog sorozat 16.

Szerző: Papp Tekla

Ára: 6000 Ft

„Jelen munkánk fókusza a szerződési klasszifikációtól indul, és mintegy tölcsérszerűen szűkülve, az atipikus szerződések sok szempontú tanulmányozásán keresztül jut el a timesharing-szerződéshez, amelynek kapcsán – meggyőződésünk szerint – a műben felvetett valamennyi vizsgálódási szempont és problémakör megjelenik, a heisenbergi „részben az egész” szemléletnek megfelelően. A nemzetközi és a magyar jogirodalmi előzmények feltérképezését követően a többdimenziós szerződéstipizálási és a komplex szerződésekre épülő, foglalatot adó szisztéma kibontása következik. Ezután a szerző a gazdasági életben fontos funkciót betöltő, azonban a jogirodalomban némileg idegenkedve és elhanyagoltan kezelt atipikus szerződések – a fogyasztóvédelmi vonatkozású, a gazdasági társaságok létesítését és működését érintő, a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó és a szolgáltatási jellegű atipikus szerződések – sokrétű elemzésére fókuszál. Végül pedig a timesharing-szerződés részletes taglalásában visszatükröződnek mind az értelmezési keretrendszer, mind az azon belüli kontraktuscsoport kapcsán kifejtettek, mintegy igazolva a kidolgozott szerződési struktúra alkalmazhatóságát, flexibilitását és hatékonyságát.”

Részlet a könyv bevezető gondolataiból

TOVÁBB

Bevezetés a magyar magánjog általános elveibe

Új magánjog sorozat 17.

Szerző: Benke József

Ára: 5000 Ft

„Benke József remekbe szabott tanulmánya a magyar magánjog alapjaiba vezeti be az Olvasót; azokat a mélyen fekvő elvi megfontolásokat foglalja össze, amelyek a magánjogi törvényhozást és ítélkezést hagyományosan vezérlik […] A könyv kétharmadát a magánjog „alapvető elveinek” elemzése teszi ki, és e fejezetekben […] a Ptk. bevezető rendelkezései között tételesen is meghatározott elvei szerepelnek. […] Imponáló a felhasznált filozófiai, jogtörténeti és jogdogmatikai ismereti tárház, amelynek eredményeire támaszkodva, azokat újraértékelve és saját koncepciójának szolgálatába állítva megszületik az új mű. A Szerző […] meggyőzi olvasóját arról, hogy a téma kifejtéséhez és megértéséhez szükség van a felfestett háttértablóra. Mindenkinek ajánlom Benke József könyvét, aki a mindennapok szürkesége mögé akar nézni, és gyönyörködni kíván a magánjog uralkodó eszméinek gazdag világában.”

Vékás Lajos: Ajánlás (részlet)

TOVÁBB

A szomszédjogi generálklauzula

Új magánjog sorozat 18.

Szerző: Fuglinszky Réka

Lektorok: Fuglinszky Ádám, Pomeisl András

Ára: 6000 Ft

A kötet a szomszédjogi generálklauzula (Ptk. 5:23. §) esetorientált feldolgozását nyújtja, s az 1959-től napjainkig közzétett döntések (megközelítőleg 200 magyar jogeset) értő elemzésén keresztül mutatja be ezt a sokszínű szabályt (az ahhoz kapcsolódó birtokvédelmi, illetve kártérítési igények sajátosságaival együtt), amelynek gyakorlata a „Péterek és Pálok” mindennapi konfliktusaitól a lakóövezetbe telepített átjátszótornyokhoz kapcsolódó pereken át, az útépítés miatt megnövekedett zaj- és egyéb terhelés esetein keresztül a hatalmas erőművek kibocsátásából eredő értékcsökkenésekig terjed, s ekként mind a hétköznapi ember számára, mind pedig az üzleti élet és a környezettudatos tervezés szempontjából kiemelkedő jelentőséggel bír.

TOVÁBB

Az alapítvány

Történeti, tipológiai, működési, adózási és vagyonkezelési omnibus

Szerzők: B. Szabó Gábor, Menyhei Ákos, Sándor István

Ára: 7000 Ft

Az alapítványok jelentős szerepet töltenek be a civil szférában, és számos kapcsolódási pontjuk van az üzleti élethez is. A szerzők célja komplex képet adni az alapítványokat érintő jogszabályi háttérről, bírósági gyakorlatról és ezek dogmatikai kérdéseiről, mindezt a vonatkozó adózási és illetékfizetési előírásokat is bemutatva. A kötet az alapítvány létszakaszainak megfelelően tárgyalja az alapító okirat összeállításától a megszűnésig felmerülő tárgyköröket, feldolgozva a szervezeti felépítéshez kapcsolódó ismereteket. Részletes áttekintést nyer az olvasó az alapítványokkal kapcsolatos iratok tartalmi és formai kellékeiről, a nyilvántartásba vételt, a módosítást és a megszüntetést érintő egyes anyagi jogi és eljárásjogi előírásokról.

TOVÁBB