Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Kecskés László, Kőrös András, Makai Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Petrik Ferenc
Szerkesztő: Wellmann György
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 3 200 Ft

A kommentár első kötete ismerteti az új Ptk. célját, az alapelveket és az értelmező rendelkezéseket. Az emberre vonatkozóan a jogképesség és cselekvőképesség után a gondnokság alá helyezés megújult rendje, majd két új jogintézmény – a támogatott döntéshozatal, az előzetes jognyilatkozat – következik. Jelentősen változott a személyiségi jogok szabályozása és szankciórendszere, e téren kiemelendő a sérelemdíj bevezetése. Az öröklési jogból különösen a végintézkedés, a törvényes öröklés, a kötelesrész új szabályait és gyakorlati hatását ismerteti a kötet.

TOVÁBB

Polgári jog II/VI. – A jogi személy

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Boóc Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Komáromi Gábor, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Török Gábor, Zsohár András
Szerkesztő: Sárközy Tamás
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 8 000 Ft

Egy hiánypótló új rész – a valamennyi jogi személyre vonatkozó általános szabályok – bemutatásával kezdődik a kommentár második kötete. Ezt követően az egyes jogi személyekre (egyesület, alapítvány, szövetkezet, egyesülés, vállalatcsoport) alkalmazandó, az előző Ptk. szabályainál jóval részletesebb rendelkezések ismertetése következik. A gazdasági társaságokról szóló törvény – a betéti, a közkereseti, a korlátolt felelősségű társaságokra és a részvénytársaságokra vonatkozó jelentősen megváltozott tartalommal – teljes egészében beépült a kódexbe.

TOVÁBB

Polgári jog III/VI. – Családjog

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Boros Zsuzsa, Katonáné Pehr Erika, Kőrös András, Makai Katalin, Szeibert Orsolya
Szerkesztő: Kőrös András
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 5 400 Ft

A családjogi törvény rendelkezései bekerültek – számos ponton módosult tartalommal – az új Ptk.-ba. A házastársak személyi és vagyoni viszonyaira vonatkozó szabályok jelentősen kibővültek. A kommentár harmadik kötete bemutatja a házassági vagyonjogi szerződés tartalmát, a közös lakásra vonatkozó rendelkezéseket, majd a rokoni kapcsolatok megújult szabályozási rendjét (kiemelten az apai jogállás, az örökbefogadás, a szülői felügyelet szabályait). A gyakorlat igényeit figyelembe véve változtak a rokontartásra, gyermektartásra irányadó rendelkezések és a gyámság szabályozása is.

TOVÁBB

Polgári jog IV/VI. – Dologi jog

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Petrik Ferenc, Pomeisl András
Szerkesztő: Wellmann György
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 3 200 Ft

A birtok, birtokvédelem, jogalap nélküli birtoklás szabályait követően a tulajdonjog szabályozását (tárgya, tartalma, védelme, megszerzése, közös tulajdon, társasház) ismerteti a kommentár negyedik kötete. A legjelentősebb változások a zálogjogot érintik: alapvetően megváltozott a szabályozás rendszere és tartalma, a zálogjogi nyilvántartás jellege. Az új Ptk. az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény szabályozási köréből az anyagi magánjogi rendelkezéseket átvette, így ezeket is ismerteti a kötet.

TOVÁBB

Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Bíró György, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Kisfaludi András, Molnár Ambrus, Petrik Béla, Vékás Lajos, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 4 400 Ft

A kommentár két kötetben ismerteti az új Ptk. kötelmi jogi könyvét. A kötelmek közös szabályait (jognyilatkozat, képviselet, elévülés, egyezség, teljesítés stb.) követően a szerződések általános szabályai következnek az alapelvektől a szerződéskötés és értelmezés rendjén át az érvénytelenség új szabályozásáig, majd a teljesítés és szerződésszegés megújult rendszere, valamint a szerződés megerősítésének, módosításának, megszűntetésének szabályai kerülnek sorra. Néhány újdonságot érdemes kiemelni: szerződéskötés versenyeztetési eljárásban és elektronikus úton, termékszavatosság, az érvénytelenség jogkövetkezményei és szerződésátruházás.

TOVÁBB

Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

Második, átdolgozott, bővített kiadás
A Ptk. módosításaival, kapcsolódó és átmeneti rendelkezéseivel

Szerzők: Bartal Géza, Darázs Lénárd, Harmathy Attila, Havasi Péter, Kiss Mária, Kovács László, Kőrös András, Murányi Katalin, Osztovits András, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter
Szerkesztő: Wellmann György
A sorozat főszerkesztője: Petrik Ferenc

Ára: 5 800 Ft

A kommentár két kötetben ismerteti az új Ptk. kötelmi jogi könyvét. Az egyes szerződéseket a gyakorlati igényeknek és tapasztalatoknak megfelelő tartalommal (és más csoportosításban) tartalmazza az új kódex. Korábban nem szabályozott szerződésekkel is kiegészült a törvénykönyv, úgymint a bizalmi vagyonkezelés, a franchise és a lízing. Egyes jogintézmények megszűntek (például felelős őrzés), mások szabályozása részletesebb lett (például értékpapír). A kötet ismerteti a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség rendelkezéseit, köztük a közhatalom gyakorlásával okozott kárért viselt felelősséget és a termékfelelősséget is.

TOVÁBB

Új Ptk. kommentár hat kötetben, díszdobozban

Az Új Ptk. kommentár csomag az alábbi köteteket tartalmazza:
  • Polgári jog I/VI. – Bevezető és záró rendelkezések, Az ember mint jogalany, Öröklési jog
  • Polgári jog II/VI. – A jogi személy
  • Polgári jog III/VI. – Családjog
  • Polgári jog IV/VI. – Dologi jog
  • Polgári jog V/VI. – Kötelmi jog Első és Második Rész
  • Polgári jog VI/VI. – Kötelmi jog Harmadik, Negyedik, Ötödik és Hatodik Rész

Ára: 25 000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok mutatják be az újdonságokat, vázolják azok következményeit, a bírósági gyakorlatban várható változásokat. Szakszerű és ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új törvénykönyv alkalmazására.
Amennyiben Ön átfogóan szeretné megismerni az új Polgári Törvénykönyv változásait, ajánljuk figyelmébe hat kötetet tartalmazó díszdobozos kommentárunkat.

TOVÁBB

Ptk. Fordítókulcs

Oda-Vissza
Második, hatályosított utánnyomás

Szerkesztők: Gadó Gábor, Németh Anita, Sáriné Simkó Ágnes

Ára: 6 990 Ft

Egy új jogszabály megismerésének első lépése annak áttekintése, hogy mi változott a korábbi szabályozáshoz képest. Különösen fontos ez akkor, ha egy jogág meghatározó törvénykönyvéről van szó. A Fordítókulcs ezt szolgálja: a változások jelzésével segíti az új Polgári Törvénykönyv rendelkezéseinek megismerését és az alkalmazására történő felkészülést. Különlegessége a Fordítókulcsnak, hogy oda-vissza használható, vagyis két feldolgozást is tartalmaz.

TOVÁBB

POLGÁRI JOG I-IV. – KOMMENTÁR A GYAKORLAT SZÁMÁRA

A 2013. évi V. törvény, az új Ptk. kommentárja
Negyedik kiadás

Szerzők: Bartal Géza, Bíró György, Boóc Ádám, Boros Zsuzsa, Darázs Lénárd, Farkas Attila László, Fuglinszky Ádám, Gadó Gábor, Gál Judit, Harmathy Attila, Havasi Péter, Katonáné Pehr Erika, Kecskés László, Kisfaludi András, Kiss Mária, Komáromi Gábor, Kovács László, Kőrös András, Makai Katalin, Molnár Ambrus, Murányi Katalin, Orosz Árpád, Osztovits András, Pázmándi Kinga, Petrik Béla, Petrik Ferenc, Pomeisl András, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Szeibert Orsolya, Szentiványi Iván, Takáts Péter, Török Gábor, Vékás Lajos, Wellmann György, Zsohár András
Szerkesztő: Petrik Ferenc
A Ptk. Első, Második, Ötödik, Hatodik, Hetedik, Nyolcadik Könyvei kommentárjának szerkesztője: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője.
A Ptk. Harmadik Könyve kommentárjának szerkesztője: Sárközy Tamás, egyetemi tanár.
A Ptk. Negyedik Könyve kommentárjának szerkesztője: Kőrős András, a Kúria családjogi tanácsának elnöke.

Ára: 39 000 Ft

Az 1959. évi IV. törvényt felváltó új Polgári Törvénykönyv a korábbi kódex megújított szabályai mellett tartalmazza a családra és a gazdasági társaságokra vonatkozó, eddig külön törvényekben szabályozott rendelkezéseket is. A kapcsos kommentár egyaránt bemutatja a klasszikus polgári jog újraszabályozását és az eddig nem vagy más jogszabályokban rendezett polgári joganyagot.

Az új Polgári Törvénykönyv kommentárja részletes magyarázatokkal segíti a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését. A Kúria bírái, kodifikátorok és jogtudósok mutatják be az újdonságokat, vázolják azok következményeit, a bírósági gyakorlatban várható változásokat. Szakszerű és ugyanakkor gyakorlatias elemzésük megkönnyíti az átállást az új törvénykönyv alkalmazására.

TOVÁBB

Szerződések tára – Az új Ptk. alapján

Új magánjog sorozat 1.

Szerzők: Bacher Gusztáv, Bartal Géza, Boronkay Miklós, Darázs Lénárd, Gárdos Péter, László András Dániel, Molnár Ambrus, Molnár Bence, Németh Sándor, Szecskay Katalin, Török Tamás, Villám Krisztián, Wellmann György
Szerkesztő: Wellmann György

Ára: 9 000 Ft

Ez az új Polgári Törvénykönyv alapján összeállított, több mint 120 szerződésmintát felvonultató kötet 2014. március 15. után iránytű lehet az okiratszerkesztésben. Az új polgári jogi kódex ugyanis helyenként alapjaiban változtatta meg a szerződések szabályozási rendszerét, valamint a magyar jogban eddig nem létező jogintézményeket vezetett be. Így a megszokott módszerek és szerződési sémák már nem minden esetben alkalmazhatók.

TOVÁBB

Gazdasági társaságok – Cégtörvény

Új magánjog sorozat 2.

Szerzők: Gadó Gábor, Gál Judit, Pázmándi Kinga, Sándor Tamás, Sárközy Tamás, Vezekényi Ursula, Wellmann György
Szerkesztő: Sárközy Tamás

Ára: 8 000 Ft

A Gazdasági társaságok – Cégtörvény című kötet szerzői arra vállalkoztak, hogy összefüggéseiben, elméleti igényességgel, ugyanakkor a gyakorlatban is jól alkalmazhatóan bemutassák a gazdasági társaságokra vonatkozó megújult szabályozást. Ez a könyv tartalmában is, szerkezetében is eltér a Ptk. Jogi személy könyve kommentárjától. A Ptk. rendelkezései mellett bemutatja ugyanis a módosult cégnyilvántartási és cégeljárási szabályokat; az egyes jogi személyek átalakulása, egyesülése, szétválása külön törvényben szereplő rendjét; valamint az új szabályozásra történő átállás – anyagi és eljárási – szabályait. A kötet nem paragrafusonként halad, hanem egy-egy érintett terület teljes áttekintését adja, olyan bírák, ügyvédek és jogtudósok ismertetésében, akik a szabályozás előkészítésében részt vettek, illetve az új rendelkezéseket a gyakorlatban is alkalmazzák.

TOVÁBB

A szerződések érvénytelensége

Új magánjog sorozat 3.

Szerzők: Kiss Gábor, Sándor István

Ára: 7 000 Ft

A szerződések érvénytelenségét bemutató kézikönyv az új Ptk. egészét áttekinti: a semmisségi okokat a személyek jogában, a dologi jogban, a kötelmi jog általános és különös részében, a megtámadhatósági okokat a kötelmi jog általános részében. A kötet ismerteti a kötelmi jog különös részében szabályozott egyes szerződések esetében tipikusan előforduló érvénytelenségi okokat is.

TOVÁBB

Öröklési jog – Anyagi jog

Új magánjog sorozat 4.

Szerzők: Orosz Árpád, Weiss Emilia

Ára: 6 000 Ft

Az öröklésnek az új Ptk.-ban meghatározott rendjét és a szabályozási változások gyakorlati következményeit ismerteti ez a hiánypótló kötet. A szerzők (kúriai bíró, jogtudós) részletes magyarázatokkal segítik a kódex szabályai közötti eligazodást, az új jogintézmények és rendelkezések megértését, elemzik a bírósági gyakorlatban várható változásokat.

TOVÁBB

Öröklési jog – Hagyatéki eljárás

Második, hatályosított kiadás
Új magánjog sorozat 5.

Szerző: Anka Tibor

Ára: 7 000 Ft

A hagyatéki eljárásról szóló kötet elsősorban a 2010. évi XXXVIII. törvényt, illetve annak az új Ptk.-t követő módosításait mutatja be. A könyv kiemelkedő elméleti munkásságú és több évtizedes közjegyzői gyakorlattal rendelkező szerzője garancia arra, hogy az olvasó teljes körű, naprakész és a gyakorlatban tényleges segítséget jelentő ismertetést kap a hagyatéki eljárásról.

TOVÁBB

A bizalmi vagyonkezelés

Új magánjog sorozat 6.

Szerző: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

Ára: 7 000 Ft

A Ptk., a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok 2017-ben történt módosításai miatt a bizalmi vagyonkezelés számos szabálya megváltozott. Az ebben a tárgyban 2014-ben megjelent szakkönyv átdolgozott, második kiadása már ezeket az új szabályokat is tartalmazza az eddig kialakult joggyakorlat ismertetése és elemzése mellett. A második kiadást (Új magánjog sorozat 14. kötetét) itt vásárolhatja meg.

TOVÁBB

Kártérítési jog

Új magánjog sorozat 7.

Szerzők: Fuglinszky Ádám

Ára: 9 000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyv alapvető, koncepcionális változásokat hozott a kártérítési jog területén. Fuglinszky Ádám munkája átfogóan, több mint nyolcszáz oldal terjedelemben, a teljesség igényével mutatja be az új Ptk. kártérítési felelősségre vonatkozó rendelkezéseit. A kötet minden bizonnyal a magyar kártérítési jog legrészletesebb feldolgozását nyújtja Eörsi Gyula és Marton Géza monográfiái óta.

TOVÁBB

Társasági és cégjogi iratmintatár

Harmadik, átdolgozott kiadás
Új magánjog sorozat 8.

Szerzők: Gál Judit, Koday Zsuzsanna, Mondok Edit
Szerkesztő: Gál Judit

Ára: 9 000 Ft

A nagysikerű kiadvány legújabb kiadása az új Polgári Törvénykönyv és a Cégtörvény megváltozott társasági jogi, cégjogi szabályait alapul véve ad iratmintákat a gazdasági társaságok cégbíróságokhoz intézendő beadványaihoz, de a minták számos esetben cégen belüli használatra is alkalmasak.

Az iratmintákat társasági formák szerinti bontásban közlő gyűjtemény egyaránt tartalmaz az alapítási és a változásbejegyzési ügyekhez tartozó dokumentumokat, így mind a cégalapításban érdekelt, mind a már működő társaságok számára hasznos lehet.

TOVÁBB

Felelősség a társasági jogban

Második, átdolgozott és bővített kiadás
Új magánjog sorozat 9.

Szerző: Török Tamás
Lektor: Wellmann György

Ára: 8 000 Ft

A mű 2007-ben való első megjelenése óta gyökeresen megváltozott a könyv témájának jogi szabályozása: a társasági joganyag jelentős része beépült a 2013. évi V. törvény (új Polgári Törvénykönyv) Harmadik Könyvébe, valamint az 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) és a 2006. évi V. törvény (Cégtörvény) társasági jogi szabályai is jelentősen módosultak.

A könyv második, átdolgozott és bővített kiadásának továbbra is az az alapvető célkitűzése, hogy ismertesse a társasági jog területére tartozó egyes felelősségi alakzatokat, illetve részletesen bemutassa az egyes felelősségi alakzatokkal összefüggésben született és az új vagy módosult törvényi szabályok alapján is iránymutatónak tekinthető bírósági eseti döntéseket. A kötet ugyanakkor kritikai elemzést is tartalmaz, ennek során feldolgozza a felelősségi jog és a társasági jog területén született korábbi és az első kiadást követően napvilágot látott magyar jogirodalmi munkákban szereplő mérvadó álláspontokat.

TOVÁBB

Gyermeki jogok, szülői felelősség és gyermekvédelem

Új magánjog sorozat 10.

Szerzők: Filó Erika, Katonáné Pehr Erika

Ára: 7 000 Ft

A gyermekek védelmét közvetlenül vagy közvetetten számos jogszabály szabályozza. Ez a kötet a gyermekvédelmi rendszert alapvetően meghatározó Gyermekvédelmi törvény mellett feldolgozza az új Polgári Törvénykönyv Családjogi Könyvét, valamint a Gyermek Jogairól szóló Egyezményt. A hazai jogszabályokon kívül egyre jelentősebb a nemzetközi normák szerepe, így az ENSZ és az Európa Tanács többoldalú nemzetközi egyezményei, ajánlásai, az Emberi Jogok Európai Bírósága joggyakorlata, valamint az Európai Unió jogforrásai is bemutatásra kerülnek.

TOVÁBB

Ingatlan-nyilvántartás – Az új Ptk. alapján

Új magánjog sorozat 11.

Szerző: Petrik Ferenc
Szerkesztő-lektor: Kovács András György

Ára: 8 000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyv alapvetően átformálta az ingatlan-nyilvántartási eljárást. Az új Ptk. tartalmazza az ingatlan-nyilvántartás elveit, a közhitelességre, a bejegyzésre, feljegyzésre és a rangsorra, ranghelyre vonatkozó részletes szabályokat, valamint meghatározza az ingatlan-nyilvántartás helyesbítésének rendjét, ideértve a törlési perek szabályait. Az új törvénykönyv az ingatlan-nyilvántartás anyagi jogi rendelkezéseinek rögzítése mellett számos ponton az eljárási szabályokat is érinti, például a ráépítés, az elidegenítési és terhelési tilalom, a zálogjog, az elbirtoklás tekintetében. E változások hatással vannak a vonatkozó bírói gyakorlatra is, a kötet ugyanakkor a szükséges szelekciót elvégezve azokat a döntéseket ismerteti, amelyek az új szabályozás mellett is alkalmazhatóak.

TOVÁBB

Polgári jogi iránymutatások, magyarázatokkal

A Kúria hatályos elvi iránymutatásainak gyűjteménye – Új magánjog sorozat 12.

Szerkesztők: Orosz Árpád, Pomeisl András, Wellmann György

Ára: 8 000 Ft

A gyűjtemény teljeskörűen tartalmazza a jelenleg hatályos 231 polgári jogi tárgyú iránymutatást, melyek végleges katalógusa kétlépcsős kúriai felülvizsgálatot követően (először az 1/2014. PJE határozattal, majd a 2/2015. BKMPJE határozattal és a 3/2015. PJE határozattal) 2015 nyarára alakult ki.

A kiadvány szerkesztői a téma szempontjából autentikus személyek: Wellmann György, a Kúria Polgári Kollégiumának vezetője, a felülvizsgálatot elvégző jogegységi eljárások indítványozója, Orosz Árpád kúriai tanácselnök, a Polgári Kollégiumban működő Elvi Előkészítő Csoport vezetője, a 2015. júliusi jogegységi határozatok előadó bírója, valamint az elvi iránymutatások felülvizsgálatának előkészítésében részt vevő Pomeisl András kúriai főtanácsadó.

TOVÁBB

Hitelbiztosítékok

Új magánjog sorozat 13.

Szerzők: Anka Márton, Anka Tibor, Bodzási Balázs, Leszkoven László, Pomeisl András
Szerkesztő: Bodzási Balázs

Ára: 9 000 Ft

A polgári jogon belül a hitelbiztosítékok joga a rendszerváltozás óta eltelt időszak alatt kiemelkedően fontos szerephez jutott. Ennek hátterében az áll, hogy piacgazdasági körülmények között a hitelbiztosítékoknak meghatározó a gazdasági jelentőségük, hiszen közvetlen kapcsolatban állnak a hitelélettel. Szoros az összefüggés a hitelbiztosítékok és a hitelnyújtás, annak feltételei és költségei között.

A magyar jogirodalomban eddig nem jelent meg olyan átfogó munka, amely feldolgozta volna a hitelbiztosítékok jogát. A zálogjogot áttekintő legutóbbi kötet is 2003-ban jelent meg. Ezért is kiemelkedően fontos ez az új kiadvány, amelynek aktualitását fokozza, hogy az igazságügyi miniszter 2016. május 3-án benyújtotta a Parlamentnek a Ptk. módosítására vonatkozó törvényjavaslatot. Ennek a módosításnak a legjelentősebb része a zálogjogi szabályokat érinti. A kötet már ezeket a módosított rendelkezéseket is részletesen bemutatja.

TOVÁBB

A bizalmi vagyonkezelés – Második, bővített és aktualizált kiadás

Új magánjog sorozat 14.

Szerzők: B. Szabó Gábor, Illés István, Kolozs Borbála, Menyhei Ákos, Sándor István

Ára: 8 000 Ft

Az új Polgári Törvénykönyvben a megbízási típusú szerződések körében került szabályozásra a bizalmi vagyonkezelési szerződés. Az új Ptk. hatálybalépése óta eltelt évek bizonyították, hogy a bizalmi vagyonkezelés egy eddig a magyar jogból hiányzó elemet pótolt.

A 2017-ben hatályba lépett jogszabály-módosítások tovább csiszolták a jogintézmény szabályait. Egyértelművé vált a vagyonrendelő felmondási jogának kizárási lehetősége. A vagyonrendelő halála, illetve jogutód nélküli megszűnése esetére a jogainak gyakorlására és kötelezettségeinek teljesítésére kijelölési jogot gyakorolhat, ami megteremtette a jogszabályi alapját a protektor működésének. A bizalmi vagyonkezelés és a Ptk. öröklési jogi szabályai közötti összhangot megteremtő rendelkezések érintik a kötelesrésszel kapcsolatos előírásokat és a vagyonkezelői tisztség létrejöttének időpontját. A Bvktv. jelentős módosítása az eddigi tapasztalatok alapján észszerűsített számos követelményt.

A kézikönyv átdolgozása során a szerzők arra törekedtek, hogy a második kiadás az elméleti és gyakorlati tapasztalataik alapján útmutatót adjon a bizalmi vagyonkezelés magyarországi alkalmazására vonatkozóan. Ennek megfelelően a kézikönyv részletesen bemutatja a vagyonkezelés polgári jogi vonatkozásait, az engedélyeztetéssel, ellenőrzéssel kapcsolatos közigazgatási előírásokat, és lehetőség szerint mindenhol kitér az egyes gazdasági mozzanatok adózási és illeték-vonatkozásaira, továbbá külön fejezetben tárgyalja a bizalmi vagyonkezelés határokon átnyúló aspektusait is.

TOVÁBB